ALGEMENE 
AANSLUITVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aansluiting van een Vereniging van Eigenaars, Woningcorporaties, (notaris)kantoren en individuele eigenaars bij Stichting VvE Belang

Begrippen en definities

Stichting: Stichting VvE Belang, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 20094515.

Aangeslotene: de vereniging van eigenaars (VvE), de individuele eigenaar, de beheerder, het notariskantoor of de woningcorporatie die een Aansluiting heeft bij de Stichting.

Aansluiting: aansluiting bij Stichting VvE Belang geeft toegang tot de producten en diensten welke Stichting VvE Belang aan haar aangeslotenen biedt.

Stichtingsjaar: Het jaar van aansluiting loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

Jaarbijdrage: de Jaarbijdrage is het bedrag dat de aangeslotenen jaarlijks aan de Stichting verschuldigd zijn en dat recht geeft op de aan de aansluiting gekoppelde producten en diensten.

VvE: de vereniging van eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:124 BW

Toepasselijkheid en wijziging

1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aansluitingen bij de Stichting.

2.        Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de Stichting.

3.        Het staat de Stichting vrij om deze voorwaarden te wijzigen. De laatste gepubliceerde versie van de
           voorwaarden is van toepassing op de aansluiting en opzegging.

Jaarbijdrage

1.         De Jaarbijdrage wordt elk jaar in de maand januari gefactureerd.

2.        De betalingstermijn voor de Jaarbijdrage bedraagt 30 dagen.

3.        Indien de Jaarbijdrage niet binnen 30 dagen wordt voldaan ontvangt de Aangeslotene een herinnering. De Stichting brengt redelijke kosten in rekening voor het verzenden van de herinnering. De kosten voor de eerste herinnering bedragen € 2,50, voor de tweede herinnering € 5,00 en de laatste herinnering € 7,50.

4.        Bij het uitblijven van betaling, binnen zeven dagen, zonder geldige reden schort de Stichting haar dienstverlening op.

5.        Bij het uitblijven van betaling, zoals bedoeld in het vorige lid, is de Aangeslotene in verzuim en gaat de Stichting over tot het nemen van incassomaatregelen. De daaraan verbonden kosten zullen in rekening gebracht worden bij de desbetreffende Aangeslotene. De kosten bedragen tenminste € 25,-- maar het staat de Stichting vrij meer kosten in rekening te brengen indien en voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

6.        Bij een tussentijdse aansluiting wordt de Jaarbijdrage pro rata berekend en in rekening gebracht.

7.        De Stichting stelt jaarlijks de hoogte van de Jaarbijdrage vast, waarbij wordt uitgegaan van de bekende
           inflatiecijfers.

Aansluiting en opzegging

1.         Een aspirant aangeslotene kan zich schriftelijk aansluiten bij de Stichting. Dit kan of via de website.

2.        Een aansluiting wordt door de Stichting altijd schriftelijk bevestigd.

3.       Een aansluiting is voor de duur van het lopende kalenderjaar en wordt telkens voor een volledig kalenderjaar verlengd.

4.        Aansluiting bij de Stichting geeft recht op de producten en diensten en kortingen zoals deze op de website staan beschreven bij het Basispakket.

5.        Wijziging in de gegevens van de Aangeslotene dient onverwijld schriftelijk aan de Stichting doorgegeven te
           worden. Dat kan via secretariaat@vvebelang.nl

6.        Opzegging van de aansluiting dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van VvE Belang,
           postbus 210, 4900 AE Oosterhout.

7.        Opzegging is mogelijk tegen het einde van het jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
           De opzegging dient derhalve vóór 1 december van enig jaar ontvangen te zijn.

8.        De opzegging wordt effectief nadat deze door de Stichting schriftelijk is bevestigd.

9.       Door het effectief worden van de opzegging verliest de aangeslotene alle rechten en voordelen, waaronder eventuele kortingen, die aan de aansluiting verbonden zijn.

10.       Opzegging leidt niet tot restitutie van de (gedeeltelijke) Jaarbijdrage.