CROWDFUNDING EN HET APPARTEMENTSRECHT

Bij crowfunding spelen “investeren” en “lenen” een rol.

Over beide aspecten is het een en ander geregeld in het wet en reglementen.

IK WIL LENEN   IK WIL INVESTEREN

Lenen

Het onderwerp ‘lenen” heeft binnen het appartementsrecht de nodige belangstelling gehad de afgelopen jaren. Inmiddels is de Wet Verbetering Functioneren VvE’s bij de Tweede Kamer ingediend (Vergaderjaar 2015-2016, 34 479 nr.1).

Deze wet regelt dat in artikel 5:126 uitdrukkelijk wordt bepaald dat de VvE voor het verrichten van onderhoud (en verbeteringen) een geldlening mag aangaan.

Onder huidig recht is het aangaan van een lening door een VvE in het burgerlijk wetboek niet verboden. In de modelreglementen is wel bepaald dat de VvE geen verplichting mag aangaan met een looptijd langer dan een jaar, tenzij het beheer en onderhoud betreft.

De uitleg van deze bepaling leidt tot discussie. Een mogelijke uitleg is dat het aangaan van een lening gezien kan worden als (een verlengde van) een onderhouds- of beheersdaad. Het aangaan van een financiering is dan toegestaan. Er is ook een stroming die stelt dat een besluit tot het aangaan van een financiering geen verplichting is die het onderhoud of beheer betreft. Dan is het aangaan van een financiering niet toegestaan. Het is daarom goed dat de wetgever duidelijkheid verschaft.

Op deze website vindt u meer informatie terug over deze nieuwe wet.

Investeren

Mag een VvE een deel van het reservefonds investeren in een lening aan een andere VvE? Mag een VvE beleggen?

Op de eerste plaats moet bepaald worden wat de akte daarover bepaald. In sommige aktes, met name aktes die na het Icesave-affaire tot stand zijn gekomen, verbieden beleggen uitdrukkelijk. Als er geen verbod is in de akte, is het bepaalde in het reglement relevant.

Artikel 43 van het MR 2006 bepaalt:

Lid 4:
De vergadering kan besluiten tot belegging van de gelden van het reservefonds, welke belegging dient te geschieden met inachtneming van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, solvabiliteit, risicospreiding en afstemming op het doel van het reservefonds.

Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat beleggen is toegestaan, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Crowdfunding is inmiddels een algemeen aanvaard fenomeen, dat onder toezicht van de AFM staat. Verder moet de investerende VvE rekening houden met bedrijfscommissie eisen op beleggingsgebied.

Daarom heeft VvE Belang in samenwerking met Collin Crowdfund een investeringstoets voor VvE die willen investeren ontwikkeld. Het mag duidelijk zijn dat de investerende VvE slechts een beperkt deel van het reservefonds kan investeren. Bovendien wordt geadviseerd om een investering te spreiden.