FISCALE ASPECTEN

De leningen die verstrekt worden in het kader van de crowdfunding, zijn leningen in het kader van onderhoud. Dit sluit aan bij de opmerkingen uit de Memorie van Toelichting bij het wetvoorstel Verbetering Functioneren VvE’s (Tweede Kamer vergaderjaar 2015-2016, 34 479). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de volgenden vormen van onderhoud waarvoor geleend kan worden:

  • Voor investeringen ter verbetering van de energieprestatie van het gebouw;
  • Voor onvoorziene onderhoudskosten: omstandigheden die zich na het vaststellen van het onderhoudsplan voordoen en waarin de VvE niet heeft voorzien.
  • Als er sprake is van een kostenpost waarvoor het reservefonds ontoereikend gevuld is (ondanks dat de voorgaande twee jaar is gereserveerd).

Het betreft hier dus leningen in het kader van de eigen woning. In dat verband moet gewezen worden op het Besluit Inkomstenbelasting eigenwoningrente van de minister van financiën d.d. 10 juni 2010, DGB 2010/921, Staatscourant 2010, 8462.

In dit besluit is geregeld dat de rente op de lening voor de individuele eigenaar aftrekbaar is als:

  • Er sprake is van annuïtaire aflossing;
  • Informatieplicht, het verschaffen van alle relevante informatie voor de beoordeling van de belastingheffing.

Ook de afsluitprovisie is fiscaal aftrekbaar, evenals de kredietbeoordelingskosten, omdat dit kosten zijn ter verkrijging van de eigenwoningschuld in de zin van artikel 3:119a Wet IB.

Mits aan alle voorwaarden wordt voldaan komt voor aftrek in aanmerking:

  • De rente over de schuld
  • De beoordelingskosten
  • De afsluitprovisie
  • Administratiekosten van het crowdfundplatform

Het is verstandig om advies in te winnen bij het invullen van uw belastingaangifte.