Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

DikOz

DikOz

4 dagen geleden

Discussie titel: Problemen met een lid

MR 1992 art 41.5 "Voor zover in verband met de omstandigheden het nemen van spoedeisende maatregelen welke uit een normaal beheer kunnen voortvloeien noodzakelijk is, is het bestuur zonder opdracht van de vergadering hiertoe bevoegd ...."

Meningen dat het in dit artikel om de klassieke lekkage zou gaan zijn onnodig beperkend en zijn interpretaties. Spoedeisend is iets dat niet kan wachten. Als het bestuur beschikt over een advies van een professionele adviseur, kan het bestuur de verantwoordelijkheid nemen om het onderhoud aan de afvoer te laten doen. Als het onderhoud meer kost dan een door de ALV vastgesteld bedrag, is een machtiging nodig van de persoon die de functie bekleed vaan 'voorzitter van de vergadering'.

Als een ketel niet over een terugslagklep beschikt kan je een afvoerpijp nemen die een terugslagklep heeft, gewoon doen als bestuur het kost vrijwel niets extra. Groter probleem is als die oudere ketel ook niet over een ventilator beschikt om met een overdruk afvoer systeem te kunnen werken. Misschien kan die ook in die afvoerpijp ingebouwd worden.

Vraag me wel af of de rest van de ketels wel volledig HR zijn. Als die andere ketels niet vernieuwd worden dan werkt het systeem nu blijkbaar ook met een mix van HR en 'half-HR' (zondere klep en zonder ventilator). Die half-HR ketel werkt dan no ook slechter/niet optimaal, want deze krijgt afvoergas van de anderen binnen als het een met alle ketels gedeelde afvoer is. Misschien een reden voor die persoon om de monteurs toch binnen te laten?

DikOz

DikOz

op February 27, 2021

Discussie titel: Beheerders vragen een percentagevan van te maken kosten voor groot onderhoud, tercht?

Meerdere beheerders blijken behalve vaste kosten ook nog een percentage (4-10%)  te berekenen aan de VVE bij opdrachten voor groot onderhoud. De hoogte van het onderhoudsbedrag lijkt mij een slechte basis voor wat blijkbaar als extra werk gezien wordt.

Declaraties op basis van bestede uren, met urenbriefjes en een vooraf afgesproken maximum lijken mij beter, zo de kosten van dat werk echt niet in het vaste vergoeding is/kan worden inbegrepen.

Wat is gebruikelijk?

DikOz

DikOz

op February 18, 2021

Discussie titel: Vertrek lid kascommissie

Een kascommissie is niet verplicht. Verplicht is dat de jaarrekening gecontroleerd wordt. Dat kan ook door een accountant. Misschien dat als je de kosten daarvoor opvoert, er leden zijn die ineens toch wel willen? Vraag is wel of je dan een kwalitatief goede controle krijgt.

DikOz

DikOz

op January 13, 2021

Discussie titel: Airco unit plaatsen op het ba.,on

Natuurlijk, deze persoon had toestemming moeten vragen. Maar ook de VVE treft enige blaam, vind ik. Nu warmtepompen en airconditioners gemeen goed aan het worden zijn, zouden VVE's plaatsing, lawaai, aanzicht etc. voorbereid moeten hebben. Wij hebben dat zo'n 1,5 jaar geleden gedaan.

Is de geluidsnorm overigens inderdaad 45dB of is de norm inmiddels 35-40 dB aan de erfgrens zoals de minister het per 1 jan wilde invoeren?

DikOz

DikOz

op December 4, 2020

Discussie titel: ALV vergadering grote ALV

Werner Plucker schrijft: "Is mijn opvatting juist dat iedereen aanwezig moet kunnen bij de ALV en ..."

Het deel voor en... staat zelfs in de wet, BW5, art 127 lid 1:

"Alle appartementseigenaars hebben toegang tot de vergadering van eigenaars. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen."

DikOz

DikOz

op November 13, 2020

Discussie titel: mag een VVE een particuliere internetverbinding gebruiken of moet deze ook zakelijk zijn?

Olivier schreef: " ..... mag een VVE particulieren internetabonnementen aangaan?"

Een VVE is geen bedrijf. Sommige leveranciers bestempelen een VVE in hun voorwaarden als consument. Dus ik zou zeggen 'geen bedrijf' en als 'geen bestempeling' in de voorwaarden, dan kan je gewoon een consumenten contract afsluiten.

DikOz

DikOz

op October 8, 2020

Discussie titel: Informatie verstrekking aan eigenaren

Met een kleine aanvulling: het gaat voornamelijk om het recht op inzage. Niet om het recht op verstrekking van kopieën.
(uit MR 1992 art 41: "...op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden; "

Een minder kleine aanvulling is de discussie eerder op dit forum of er ook bestuursvertrouwelijke informatie bestaat in een VvE en of privacy gevoelige informatie ook onder het inzage recht valt. Mijn mening op die 2 punten: ja en nee.

DikOz

DikOz

op August 19, 2020

Discussie titel: Stemrecht binnen VvE

Blanco stemmen tellen slechts mee om te bepalen of er voldoende stemmen 'aanwezig' zijn (Quorum). Blanco telt niet mee bij het bepalen van de uitslag.  In het betreffende geval zou een stemming met 11 voor en 10 tegen en 6 blanco, aangenomen zijn. Als die 6 niet blanco stemmen beïnvloeden zij de uitslag wel.

@ bonbos Hoe is "uitgesloten van de kosten en schulden van het intercomsysteem" geregeld? Zijn er bijvoorbeeld 2 reservefondsen? Bijvoorbeeld 1 apart reservefonds voor "26-zaken" en 1 fonds voor "21 zaken"?

DikOz

DikOz

op August 18, 2020

Discussie titel: Stemrecht binnen VvE

Mijn eerste reactie: een prima gelegenheid om 6 blanco stemmen 'uit te nodigen'. Dan tellen ze helemaal niet mee ook niet voor de 50%.  Maar, waar wordt de vervanging uit betaald? Als de kosten van de vervanging bijvoorbeeld ten laste van het reservefonds komen, hebben die 6 leden daaraan wel bijgedragen, neem ik aan. Volgens mij moeten die 6 leden dan gecompenseerd worden uit het reseverfonds.

Overigens ben ik erg benieuwd naar de kosten van zo'n vervanging. Wij zijn ook op zoek, maar zien belachelijk hoge bedragen voor een schermpje+audio in huis en een camera+audio met deuropener aansluiting. Omdat wij niet voorbereid waren, hebben wij onlangs meer dan 1500 euro moeten uitgeven voor reparatie/vervanging van de camera+audio en deuropener(aansluiting).

DikOz

DikOz

op August 2, 2020

Discussie titel: Inzage in bestuursnotulen

@ Paul. Waar staat precies dat de vergadering over offertes beslist? Waarom zouden offertes expliciet  in het nieuwste reglementen worden genoemd bij informatie verstrekking?

@ Rob Jouw 1ste bericht vind ik misleidend. Jij weet ook wel dat die betreffende zaak in het pre-AVG era speelde. Toen, in 2015, gold de WBP en die werd (vanaf 2001) niet zo erg belangrijk gevonden.

En om uitingen te doen met grote woorden als 'misbruiken', moet je wel heel zeker zijn van 'best veel' alsmede van je eigen AVG-kennisniveau. Bij een toereikend niveau zou je medelijden moeten krijgen met  VVE's , die wegens gebrek aan kennis of foute interpretatie van de AVG, op de 'oude' voet doorgaan. Maar dan medelijden omdat de complexheid van de huidige AVG je  bijna verplicht om professionele AVG-kennis in te huren.

Overigens erkenden de opstellers van het reglement 2017 uit 2019 het belangd van de AVG: bestuur verplicht informatie te verstrekken? Ja, tenzij de privacy geschonden zou worden.