Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Frans4sure

Frans4sure

5 dagen geleden

Discussie titel: Twinq's softwarefouten


kitty enzler zei:

Beste mensen,

Hier gaat het over Twinq, de jurydische problemen???

Ik heb een vraag over de lay-out van Twinq.

Onze beheerder werkt ook met Twinq, maar juridisch zit het denk wel goed maar de leesbaarheid en daardoor de vele fouten die onze beheerder maakt met bv verkeerde cijfers overzetten kloppen niet. Sinds de beheerder met Twinq werkt is de lay-out en daardoor de duidelijkheid van onze jaarcijfers alleen maar ingewikkelder geworden. Het liefst zie ik de jaarcijfers in een tabel met inkomsten min de uitgaven, dan hou je een exploitatiesaldo over en dat tel je op of af van je reserves, zodat je direct kunt zien wat je reserves zijn op 1 januari. Bij ons is dat niet mogelijk volgens onze beheerder. Hierover heb ik zelf Twinq benadert en gevraagd of dat niet anders kan. Twinq heeft mij verzekerd dat je het sysyteem zo ingewikkeld of simpel kan maken zoals je dat zelf wilt. Volgens onze beheerder kan het alleen maar op de ingewikkelde wijze zoals zij dat doen. Ikzelf ben van mening dat een VvE, niets te maken hebbende met BTW en/of de belasting een simpele maar zeer duidelijke jaarcijfers zou kunnen produceren.

Ikzelf heb de gids van Maarten den Ouden (FINANCIEN VAN DE VvE) hiervoor geraadpleegd en zou graag zoals op bladzijde 21 de financien zien. Maar volgens onze beheerder is dat absoluut niet mogelijk met Twinq, wat ik niet geloof.

Mijn vraag is hier dan ook of er mensen zijn die hier ook problemen mee hebben. Helaas zitten er onhebbelijke fouten in Twinq, zoals negatieve bedragen op de eindbalans. Een bekende softwarefout. Emailcommunicatie functioneert niet goed... Kascommissiegedeelte in Twinq ook bomvol fouten

Ik zou persoonlijk aansturen op een andere externe beheerder met een ander beheer softwarepakket.

Werk voor de Kascommissie. En uiteraard met feiten en bewijzen bespreken in de ALV

Frans4sure

Frans4sure

3 weken geleden

Discussie titel: Twinq's softwarefouten


Paul zei:

Ik kan me voorstellen dat deze fouten er wel in zitten en dat beheerders dit zelf opgelost hebben op een of andere manier, het zal toch niet zo zijn dat de mensen hierboven genoemd zomaar dit soort uitspraken doen, bovendien, misschien hebben ze dit al lang opgenomen met de software ontwikkelaar en is daar verder niets uitgekomen....

 

blijft wel staan dat als er iets gebeurt wat niet toegestaan is in de software men toch op zijn minst dit had moeten melden aan de bevoegde instantie's....

 

Hebben jullie zelf al eens kontakt opgenomen met de software ontwikkelaar Frans????De fouten in Twinq zijn meerdere keren gemeld met omschrijvingen en screen dumps aan de "professionele" beheerder gedurende de afgelopen 16 maanden. De directeur van de beheerder zit in een werkgroep van Twinq. Die heeft tijdens een vergadering toegegeven dat er onhebbelijke fouten in Twinq zitten. De fouten zijn tevens gemeld bij het VvE bestuur. Ik voel me niet geroepen om dit bij de eigenaren van Twinq te melden. Ik hoef de software niet te testen. Je mag ervan uitgaan dat de service providers goede uitgeteste software beschikbaar stellen aan klanten. Het is maar net wat je wilt verkopen... crappy software of een degelijke VvE software service.

Frans4sure

Frans4sure

op June 4, 2020

Discussie titel: Twinq's softwarefouten


Bob zei:

Interessant?? M'n zolen!!

Je maakt jezelf onsterfelijk belachelijk met jouw beweringen van bijna 20 jaar WETSovertredingen. Die zijn er niet, maar kennelijk is jouw stupiditeit onbegrensd.  ;)Ik merk het al... je bent toe aan councelling...

Frans4sure

Frans4sure

op June 3, 2020

Discussie titel: Twinq's softwarefouten


Bob zei:

Voor de mogelijk, maar onterecht, in verwarring gebrachte lezer/bezoeker:

Er wordt met en in Twinq geen enkele wet overtreden. Maakt u zich geen zorgen.

Zoals al aangegeven had TS er beter aan gedaan contact met Twinq op te nemen in plaats van hier onzin te verkopen.

Bij overtreding van enige wet past het ook beter om van die overtreding aangifte te doen bij het bevoegde gezag.

Er is geen enkele reden om met spoed Twinq aan te passen !

Twinq draait al bijna 20 jaar, en nu zou pas blijken dat deze SAAS wetsovertredingen genereert. Lachwekkend.Droom gerust verder... het zal een interessant gesprekspunt worden in de ALV. Registeraccountants zijn niet zo dol op softwarepakketten die ten onrechte negatieve posten in de balans projecten.

Frans4sure

Frans4sure

op May 31, 2020

Discussie titel: Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…


Bob zei:

Als je de eigen VvE wakker wilt schudden moet je daar aan het werk en niet hier plagiaat plegen, knul.

Stel jezelf beschikbaar voor een bestuursfunctie houd op met louter gezwam hier op het forum. Niet ...... maar poetsen jochie!  ;)Je mag beginnen om eens wat meer in de spiegel naar jezelf te kijken... meneer Bob

Frans4sure

Frans4sure

op May 30, 2020

Discussie titel: Twinq's softwarefouten

Uit een gesprek met een directeur van een VvE beheerder heb ik, met nog twee andere getuigen, vernomen dat er een aantal onhebbelijke fouten zitten in Twinq. In een module zitten storende fouten die ervoor dat ten onrechte negatieve posten op een balans terechtkomen. Hierdoor voldoet de balans van een jaarafsluiting niet aan de wettelijke eisen.

Dat ondermijnt het vertrouwen in Twinq. Een registeraccount en boekhoudkantoor ervaren dit als een zeer storend ervaren en zij hebben onomwonden geventileerd dat de Twinq software met spoed gecorrigeerd moet worden.

 

Frans4sure

Frans4sure

op May 29, 2020

Discussie titel: Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…

Heel goed ... ik heb geen VvE wijsheid, ik zoek op en wil bewust de VvE bij ons wakker schudden.

Dat zul jij wel niet leuk vinden, heb ik schijt aan.

Vooralsnog moeten eigenaren beter voor het gemeenschappelijk bezit zorgen in plaats van lui achterover in een stoel hangen en klagen dat alles zo duur is of dat er niets gebeurt...

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Discussie titel: Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…

Nog een aardige tekst over de importantie van een ALV

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?

 

e Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan
De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 • wijziging van de statuten
 • benoemen en afzetten bestuurders
 • benoemen en afzetten van commissarissen en - indien van toepassing - hun bezoldiging
 • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan' van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
 • het uitsluiten van een lid

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

De ALV als vergadering

Bijeenroepen van de vergadering
De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. Als niet alle adressen van de leden bekend zijn, kan een advertentie worden geplaatst in de huis-aan-huiskrant van de plaats waar de vereniging toe behoort.

In de uitnodiging moet vermeld staan:

 • Wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt

En toegevoegd moeten worden:

 • Agenda van de vergadering
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Begroting komende jaar

Extra ledenvergadering
Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering. Het bestuur is verplicht binnen vier weken deze ledenvergadering te laten plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de leden zelf een ledenvergadering bijeen roepen.

Onderwerpen
Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

 • Verkiezing en (her) benoeming bestuur
 • Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar)
 • Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar
 • Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)
 • Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar
 • Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar het behandelen van moties (leden of groepen leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten)
 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement
 • Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld

Rolverdeling
Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens de ALV. Zo zal de voorzitter meestal de vergadering leiden en de penningmeester de jaarrekening toelichten. De kascommissie doet verslag van zijn bevindingen. De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten, zoals de bespreking van de financiële stukken, neemt een van de andere bestuursleden het woord over.CommissiesTijdens de ALV kunnen diverse commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en eventuele wensen voor het komende jaar bespreekbaar maken. Een commissie is een groep mensen binnen de vereniging die een bepaalde taak hebben uit te voeren. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wedstrijdcommissie. De commissie wordt meestal voor een bepaalde periode geïnstalleerd (ook wel chargeren genoemd). Dit gebeurt tijdens de ALV. Ook als er nieuwe leden in de commissie komen, moet de ALV goedkeuring verlenen.

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Discussie titel: Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…

Om de goegemeente wakker te schudden ten aanzien van de VvE administratie;.......
==============================================================================

Wettelijke eisen jaarrekening

Er bestaat veel onduidelijkheid over de jaarrekening voor een vereniging of stichting. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt uw vereniging of stichting onder de 'eenvoudige regelgeving'?

"Aan welke eisen moet de jaarrekening van mijn vereniging of stichting voldoen?". Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids (en Kascommissiegids voor VvE's), zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje »

Valt u onder de eenvoudige regelgeving?
Het jaarrekeningrecht is gecompliceerd, maar eigenlijk alleen voor grotere organisaties. Als uw vereniging of stichting geen onderneming in stand houdt, heeft u uitsluitend te maken met de eenvoudige regelgeving. Van het ‘in stand houden van een onderneming' is sprake als de commerciële activiteit in het handelsregister moet worden ingeschreven. En dat is als er in concurrentie wordt getreden met andere organisaties. Daarbij doelt de wetgever niet op bijvoorbeeld het exploiteren van een sportkantine. En ook niet op de toneelvereniging die dvd's met de opnamen van het gespeelde toneelstuk verkoopt.

Let wel, de overkoepelende doelstelling van een stichting of vereniging is nooit commercieel; het gaat hier om commerciële activiteiten binnen het grotere geheel van de stichting of vereniging. Bijvoorbeeld de verkoop van boeken door de ANWB (jawel, de ANWB is ook een vereniging!) of door de Vereniging Eigen Huis.

Als uw vereniging of stichting wél een onderneming in stand houdt, maar voldoet aan tenminste twee van de volgende criteria, is de eenvoudige regelgeving eveneens van toepassing (BW artikel 396, samengevat). De criteria zijn:

 • het balanstotaal van de vereniging of stichting is kleiner dan € 4,4 miljoen;
 • de netto-omzet van de onderneming binnen de vereniging of stichting is kleiner dan € 8,8 miljoen;
 • het aantal werknemers van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan 50.

De overgrote meerderheid van de verenigingen en stichtingen valt dus onder de eenvoudige regelgeving!

Inhoud van de eenvoudige regelgeving
De wettelijke eisen voor verenigingen en stichtingen die onder de eenvoudige regelgeving vallen, vindt u in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De exacte teksten van de genoemde artikelen vindt u in het artikel dit zegt de wet over verenigingen en stichtingen »
Verenigingen van Eigenaars zijn een bijzondere soort verenigingen. Voor deze VvE's geldt tevens boek 5 van het BW. In een volgend artikel bespreek ik de bijzondere bepalingen voor VvE's.

De echt belangrijke artikelen zijn:

 • Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
 • Voor verenigingen: artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen.
  Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.
 • Voor stichtingen: artikel 300: het bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze voor aan het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen. Elke bestuurder en elk lid van het toezichthoudend orgaan (indien dit orgaan statutair aanwezig moet zijn) ondertekent de jaarrekening.

Voor een goed begrip: bij verenigingen spreekt de wet niet over de ‘jaarrekening', maar over ‘balans plus staat van baten en lasten met een toelichting'. Dit is hetzelfde als een jaarrekening. In plaats van over een staat van baten en lasten wordt ook vaak gesproken over een ‘resultatenrekening' of ‘exploitatierekening'.
Een ‘overzicht van ontvangsten en uitgaven' is géén staat van baten en lasten. Een vereniging of stichting die dus wel een overzicht van ontvangsten en uitgaven opstelt, maar geen staat van baten en lasten, voldoet niet aan de wettelijke eisen.

De eisen op een rijtje
U ziet, eigenlijk stelt de wet voor ‘kleine' verenigingen en stichtingen die geen ‘onderneming in stand houden' maar heel globale en ‘normale' eisen.
Ik zet de eisen voor u op een rijtje:

 1. Er moet een balans worden opgesteld.
 2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
 3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
 4. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen. Bij een stichting moet ook elk lid van het toezichthoudend orgaan ondertekenen.
 5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli). De ledenvergadering (bij een vereniging) of (bij een stichting) het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt kan deze termijn verlengen.
 6. De jaarrekening van een vereniging moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
  Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften.
 7. De kascommissie bij een vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

Ondertekening
Er zijn nog maar heel weinig vereniging en stichtingen die aan de vierde eis voldoen. Toch is het echt een harde wettelijke eis dat elk bestuurslid - dus niet alleen de penningmeester - de jaarrekening ondertekent. De wetgever heeft met deze eis willen benadrukken dat de jaarrekening een verantwoordelijkheid is van het hele bestuur.

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Discussie titel: Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…


Paul zei:

netjes dat je deze rectificatie hier nu plaatst, tegelijk moet ik zeggen net als hierboven al vermeld, ga eerst praten en dan neem de vervolgstappen....

 

neem aan dat de vve beheerder jullie ook wel ingelicht heeft over de te nemen stappen? zo niet, overleg met ze hierover....Een kleine reactie nog. Winter VvE Beheer heeft als uitvoerder het beheercontract uitgevoerd. Het VvE bestuur is opdrachtgever en in dit geval de "foute" partij. Zij blokkeren elke vorm van communicatie, gaan hun eigen gangetje, luisteren niet naar de ALV, negeren genomen besluiten van de ALV en overtreden boekhoudkundig gezien op tal van punten de Nederlandse wet. 

Notulen en jaarverslagen zijn niet door het VvE bestuur ondertekend.

Andre de Winter was duidelijk in zijn verhaal en ik respecteer zijn werkwijze... Hij is eerlijk...

Het VvE bestuur niet. Daar zal de komende ALV nog over gediscussieerd worden... Want ... de boekhouding klopt niet en is niet te verantwoorden. Dat kan en mag niet. De uitgaven richting leveranciers kloppen voor geen meter. Leverancierscontracten hebben geen prijsindexaties, ontbreken zelfs of zijn verlopen.

Twee onafhankelijke Kascommissies hebben over 2018 en 2019 veel onvolkomenheden gesignaleerd.