Dempen ongedaan maken Demp gebruiker

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

1 dag geleden

Discussie titel: Parkeerplaats te veel aangelegd


Paul zei:

Om praktische te blijven, is het mogelijk (mag niet, weet ik) om de kosten van de p-plekken te gaan verdelen over 1 P-plek meer en dat degene die die nu in bezit heeft deze mee gaat betalen?Verhuur aan de hoogste bieder of algemeen kortparkeren waren tot voor kort bespreekbare opties, maar er mag wat mij betreft nu definitief een plantenbak van gemaakt worden.

 

 

 

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

1 dag geleden

Discussie titel: Vervanging schoonmaakdienst

Je bent niet de eerste die de oude schoonmakers net zo hard weer terug krijgt.

 

 

Werkgelegenheid bij contractswisseling Van een contractswisseling is sprake indien een schoonmaakbedrijf- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) object verwerft.Van een heraanbesteding in de zin van de CAO is sprake, indien dezelfde opdrachtgever een ander schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dan het zittende schoonmaak- of glazenwassersbedrijf in de gelegenheid stelt om tegen een bepaalde prijs, het werk, te gaan verrichten. Onder heraanbesteding wordt ook verstaan een aanbesteding als gevolg van opzegging van het contract door het schoonmaak/glazenwassersbedrijf.De bepalingen van dit artikel gelden ook als een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf een object verwerft of verliest na tussenkomst van een derde niet-schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Voorwaarden aanbieding De werkgever die door contractswisseling een object verwerft zal aan de werknemers die op het moment van de wisseling op het object werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aanbieden als: De werknemer tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam is. Uitzendperioden en payroll worden meegeteld; De werknemer die op of na 1 januari 2012 nieuw* in dienst is getreden -anders dan door contractswisseling- beschikt over een door de branche erkend diploma en De werknemer beschikt over een geldig identiteitsbewijs of, indien wettelijk vereist, over een geldige verblijfsvergunning.

Voorwaarden aanbieding

 1. De werkgever die door contractswisseling een object verwerft zal aan de werknemers die op het moment van de wisseling op het object werkzaam zijn een arbeidsovereenkomst aanbieden als:
  • De werknemer tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam is. Uitzendperioden en payroll
   worden meegeteld;
  • De werknemer die op of na 1 januari 2012 nieuw* in dienst is getreden -anders dan door contractswisseling- beschikt over een door de branche erkend diploma en
  • De werknemer beschikt over een geldig identiteitsbewijs of, indien wettelijk vereist, over een geldige verblijfsvergunning.

  Deze aanbiedingsverplichting geldt niet voor:

  • De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • De werknemer die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt is;
  • De werknemer ingedeeld in de functie (ambulant) objectleider;
  • De werknemer die structureel meer werkt dan 48 uur per week bij één werkgever (tenzij voorafgaand aan de contractswisseling de uren boven de 48 uur zijn afgekocht overeenkomstig artikel 38 lid 6 CAO);
  • De werknemer die in strijd met artikel 5:8 van de Arbeidstijdenwet structureel nachtarbeid verricht bij één werkgever (tenzij voorafgaand aan de contractswisseling de uren in overtreding zijn afgekocht overeenkomstig artikel 38 lid 6 CAO of als er afspraken zijn gemaakt over een afbouwregeling).
Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

2 dagen geleden

Discussie titel: Parkeerplaats te veel aangelegd

Hi Paul, er zijn 3 parkeerplaatsen per pand, maar dat aantal doet er verder niet toe. De waarde van één parkeerplaats is ca 5k plus ca €150 V. v. E. bijdrage per jaar en daar wringt de schoen.

Een dakterras welke via één woning bereikbaar is of een tuin welke via het appartement op de b.g. bereikbaar is zijn nauwelijks aan andere gebruikers toe te kennen en het zijn bovendien geen registergoederen.

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

3 dagen geleden

Discussie titel: Parkeerplaats te veel aangelegd

Op ons V.v.E. terrein zijn 88 parkeerplaatsen vermeld in de splitsingsakte, door een overijverige stratenmaker werden er echter 89 aangelegd.  Wij kwamen hier pas jaren later achter toen de parkeervakken welke in verschillende eilanden zijn gegroepeerd werden genummerd.

De voorzitter heeft in een vlaag van vriendjespolitiek een exclusief gebruik van de parkeerplaats aan één eigenaar toegekend (er is een extra nummerbord besteld en geplaatst). Ik chargeer hier niet want er was geen enkele noodzaak om privé belang boven het algemeen belang te stellen.

Er is destijds een melding gedaan in een vergadering en daarbij is de toezegging gedaan dat als de parkeerplaatsen zouden worden herbestraat e.e.a. recht zou worden getrokken. Nu heeft het herbestraten plaats gevonden en helaas... de oude situatie is teruggebracht. Er werd destijds op de notulen bezuinigd... een hard gelag kom je jaren later achter.

Ik ben rustig aan wat aan het verzamelen want de rechtsbijstand wil graag een dossier voordat ze verdere stappen nemen.

 

-Het terrein is nu niet coform de splitsingsakte en bijgevoegde tekening

-Eigenaren betalen een 34/10.000e breukdeel aan VvE bijdragen, terwijl de extra parkeerplaats om niet is weggegeven.

 

Ik heb meerdere malen een verzoek ingediend om het terrein conform splitsingsakte terug te brengen, maar dit verzoek wordt genegeerd. Omdat het hier niet om een stukje hal of verloren algemene ruimte gaat ben ik voornemens om ook dit door te pakken.

 

 

 

 

 

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

3 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Paul, je kunt alleen aangifte doen als er daadwerkelijk een strafbaar feit is gepleegd.

 

Ik vermoed dat ik geen handen op elkaar krijg om oude koeien uit de sloot te halen en zal dat ook geen aandacht geven.

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

3 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Rob, het is correct dat de vrouw van de voorzitter al geruime tijd de kascontrole doet. Als niemand op de hoogte is van de wettelijke bepalingen en de beheerder ons niet wijzer maakt dan wij zijn kan dit proces lang in stand blijven. Waarom bij voorbaat geen decharge verlenen? Omdat de gang van zaken niet deugt, een bestuurder (de voorzitter) die de wet overtreed zonder dat daar een directe noodzaak toe is.
Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

4 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Bob, de inbreng van Paul triggert jou waardoor e.e.a. in een stroomversnelling brengt, ik ben er enorm mee geholpen.

 

Zijn de navolgende stappen juist?

-Het bestuur (de voorzitter) vorderen om verplichtingen zoals in modelreglement 1992 artikel 4 zijn omschreven en in de splitsingsakte onder punt 6 zijn toegelicht na te komen

-in de vergadering het bestuur géén décharge te verlenen (als hier overheen wordt gewalst dit besluit binnen 30 dagen na ....etc te laten vernietigen.)

-in de vergadering een kascomissie vaststellen voor de boekjaren 2018/2019 en 2019/2020

-na de goedkeuring van de kascommissie wederom een vergadering uit te schrijven (vóór 31-12-2020) en hierna met een schone lei verder gaan.

 

 

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

4 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Moge heren, het doel is dat we iedere dag wat leren toch? :D en wie dit topic doorleest wordt er weer wat wijzer van. Gelijk hebben of gelijk krijgen speelt geen rol want er valt niets te verdelen.
Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

4 dagen geleden

Discussie titel: Vergadering overslaan?

Van de bestuursleden is alleen de voorzitter nog over, de 2 anderen hielden het binnen de kortste keren al voor gezien. En ja mea culpa is er jaar op jaar decharge verleend. Als ik iedere avond voor het slapen gaan een bladzijde uit het BW had gelezen dan was ik wijzer geweest... Gekscherend noem ik het een VVV, Vereniging van de Voorzitter. Ik zal nog een ander topic openen, want er speelt nog wel meer.