Hoe het vertrouwen in een professionele VvE beheerder (Winter VvE Beheer) is hersteld…Frans4sure

Frans4sure

op May 27, 2020

Op 27-05-2020 heeft ten kantore van Winter VvE Beheer een open en eerlijk gesprek plaatsgevonden met de eigenaar, de heer de Winter, en ALV leden van een VvE over de handel en wandel van een VvE bestuur in Dordrecht. Uit dit gesprek is duidelijk geworden dat Winter VvE Beheer integer is en volledig handelt in opdracht van dat VvE bestuur. De problemen die twee Kascommissies hebben gesignaleerd in de VvE administraties over de boekjaren 2018 en 2019 zijn in grote lijnen veroorzaakt door de besluitvorming van dat VvE bestuur. De twee boekjaren zijn afgekeurd door de Kascommissies. Dat bestuur heeft een blokkade gezet op een open en transparante communicatie tussen ALV leden, Winter VvE Beheer en het bestuur zelf. Het VvE bestuur ziet de VvE als hun koninkrijk en dulden geen inspraak van ALV leden. Het is jammer dat door het vreemde gedrag van het VvE bestuur misverstanden zijn ontstaan tussen de twee Kascommissies en Winter VvE Beheer. Een aantal ALV leden gaan zich nu beraden over de te nemen stappen hoe zij nu verder kunnen gaan met het huidige bestuur.

-= Wordt vervolgd =-

Bob

Bob

op May 27, 2020

Hoop dat je uit deze geschiedenis lering trekt!  ;)

Dit is een totaal ander verhaal dan je eerst publiceerde.

Zoek eerst goed uit wat er echt aan de hand is vóórdat je op internet man en paard noemt met (ernstige) beschuldigingen die je niet kunt waarmaken.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Paul

Paul

op May 28, 2020

netjes dat je deze rectificatie hier nu plaatst, tegelijk moet ik zeggen net als hierboven al vermeld, ga eerst praten en dan neem de vervolgstappen....

 

neem aan dat de vve beheerder jullie ook wel ingelicht heeft over de te nemen stappen? zo niet, overleg met ze hierover....

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Paul zei:

netjes dat je deze rectificatie hier nu plaatst, tegelijk moet ik zeggen net als hierboven al vermeld, ga eerst praten en dan neem de vervolgstappen....

 

neem aan dat de vve beheerder jullie ook wel ingelicht heeft over de te nemen stappen? zo niet, overleg met ze hierover....Een kleine reactie nog. Winter VvE Beheer heeft als uitvoerder het beheercontract uitgevoerd. Het VvE bestuur is opdrachtgever en in dit geval de "foute" partij. Zij blokkeren elke vorm van communicatie, gaan hun eigen gangetje, luisteren niet naar de ALV, negeren genomen besluiten van de ALV en overtreden boekhoudkundig gezien op tal van punten de Nederlandse wet. 

Notulen en jaarverslagen zijn niet door het VvE bestuur ondertekend.

Andre de Winter was duidelijk in zijn verhaal en ik respecteer zijn werkwijze... Hij is eerlijk...

Het VvE bestuur niet. Daar zal de komende ALV nog over gediscussieerd worden... Want ... de boekhouding klopt niet en is niet te verantwoorden. Dat kan en mag niet. De uitgaven richting leveranciers kloppen voor geen meter. Leverancierscontracten hebben geen prijsindexaties, ontbreken zelfs of zijn verlopen.

Twee onafhankelijke Kascommissies hebben over 2018 en 2019 veel onvolkomenheden gesignaleerd.

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Om de goegemeente wakker te schudden ten aanzien van de VvE administratie;.......
==============================================================================

Wettelijke eisen jaarrekening

Er bestaat veel onduidelijkheid over de jaarrekening voor een vereniging of stichting. Aan welke wettelijke eisen moet worden voldaan? En valt uw vereniging of stichting onder de 'eenvoudige regelgeving'?

"Aan welke eisen moet de jaarrekening van mijn vereniging of stichting voldoen?". Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids (en Kascommissiegids voor VvE's), zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje »

Valt u onder de eenvoudige regelgeving?
Het jaarrekeningrecht is gecompliceerd, maar eigenlijk alleen voor grotere organisaties. Als uw vereniging of stichting geen onderneming in stand houdt, heeft u uitsluitend te maken met de eenvoudige regelgeving. Van het ‘in stand houden van een onderneming' is sprake als de commerciële activiteit in het handelsregister moet worden ingeschreven. En dat is als er in concurrentie wordt getreden met andere organisaties. Daarbij doelt de wetgever niet op bijvoorbeeld het exploiteren van een sportkantine. En ook niet op de toneelvereniging die dvd's met de opnamen van het gespeelde toneelstuk verkoopt.

Let wel, de overkoepelende doelstelling van een stichting of vereniging is nooit commercieel; het gaat hier om commerciële activiteiten binnen het grotere geheel van de stichting of vereniging. Bijvoorbeeld de verkoop van boeken door de ANWB (jawel, de ANWB is ook een vereniging!) of door de Vereniging Eigen Huis.

Als uw vereniging of stichting wél een onderneming in stand houdt, maar voldoet aan tenminste twee van de volgende criteria, is de eenvoudige regelgeving eveneens van toepassing (BW artikel 396, samengevat). De criteria zijn:

 • het balanstotaal van de vereniging of stichting is kleiner dan € 4,4 miljoen;
 • de netto-omzet van de onderneming binnen de vereniging of stichting is kleiner dan € 8,8 miljoen;
 • het aantal werknemers van de onderneming binnen de vereniging of stichting is minder dan 50.

De overgrote meerderheid van de verenigingen en stichtingen valt dus onder de eenvoudige regelgeving!

Inhoud van de eenvoudige regelgeving
De wettelijke eisen voor verenigingen en stichtingen die onder de eenvoudige regelgeving vallen, vindt u in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De exacte teksten van de genoemde artikelen vindt u in het artikel dit zegt de wet over verenigingen en stichtingen »
Verenigingen van Eigenaars zijn een bijzondere soort verenigingen. Voor deze VvE's geldt tevens boek 5 van het BW. In een volgend artikel bespreek ik de bijzondere bepalingen voor VvE's.

De echt belangrijke artikelen zijn:

 • Artikel 10: het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen.
 • Voor verenigingen: artikel 48: het bestuur moet een jaarverslag maken en een balans plus staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering overleggen. Elke bestuurder moet deze stukken ondertekenen.
  Tenzij er een controlerend accountant of een raad van commissarissen is aangesteld, onderzoekt een (kas)commissie de jaarrekening.
 • Voor stichtingen: artikel 300: het bestuur stelt de jaarrekening op en legt deze voor aan het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is om de jaarrekening vast te stellen. Elke bestuurder en elk lid van het toezichthoudend orgaan (indien dit orgaan statutair aanwezig moet zijn) ondertekent de jaarrekening.

Voor een goed begrip: bij verenigingen spreekt de wet niet over de ‘jaarrekening', maar over ‘balans plus staat van baten en lasten met een toelichting'. Dit is hetzelfde als een jaarrekening. In plaats van over een staat van baten en lasten wordt ook vaak gesproken over een ‘resultatenrekening' of ‘exploitatierekening'.
Een ‘overzicht van ontvangsten en uitgaven' is géén staat van baten en lasten. Een vereniging of stichting die dus wel een overzicht van ontvangsten en uitgaven opstelt, maar geen staat van baten en lasten, voldoet niet aan de wettelijke eisen.

De eisen op een rijtje
U ziet, eigenlijk stelt de wet voor ‘kleine' verenigingen en stichtingen die geen ‘onderneming in stand houden' maar heel globale en ‘normale' eisen.
Ik zet de eisen voor u op een rijtje:

 1. Er moet een balans worden opgesteld.
 2. Er moet een staat van baten en lasten worden opgesteld.
 3. Er moet een toelichting bij 1 en 2 worden opgesteld.
 4. Elk bestuurslid van de vereniging of stichting moet de jaarrekening ondertekenen. Bij een stichting moet ook elk lid van het toezichthoudend orgaan ondertekenen.
 5. Dit moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren (dus vóór 1 juli). De ledenvergadering (bij een vereniging) of (bij een stichting) het orgaan dat de jaarrekening volgens de statuten vaststelt kan deze termijn verlengen.
 6. De jaarrekening van een vereniging moet gecontroleerd worden door een kascommissie (tenzij er een raad van commissarissen of controlerend accountant is aangesteld).
  Voor de controle van de jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften.
 7. De kascommissie bij een vereniging moet bestaan uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

Ondertekening
Er zijn nog maar heel weinig vereniging en stichtingen die aan de vierde eis voldoen. Toch is het echt een harde wettelijke eis dat elk bestuurslid - dus niet alleen de penningmeester - de jaarrekening ondertekent. De wetgever heeft met deze eis willen benadrukken dat de jaarrekening een verantwoordelijkheid is van het hele bestuur.

Frans4sure

Frans4sure

op May 28, 2020

Nog een aardige tekst over de importantie van een ALV

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats. Wat komt er aan bod en welke bevoegdheden heeft de ALV?

 

e Algemene Ledenvergadering (ALV) als orgaan
De leden van een vereniging bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. De leden hebben in principe alle bevoegdheden die niet door de wet zijn bepaald, of zijn opgedragen aan het bestuur of commissies. Dit laatste moet dan wel in de statuten zijn beschreven. Omdat het ondoenlijk is leden dagelijks te raadplegen over allerlei dagelijkse zaken of uitgaven, wordt een bestuur samengesteld. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De ALV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de ALV kan besluiten de vereniging te ontbinden. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. De ALV mag dus niet besturen. Wel kan de ALV, wanneer zij het niet eens is met het gevoerde beleid, aan de bestuurders ontslag verlenen.

Tot de bevoegdheid van de ALV behoren in principe de volgende zaken:

 • wijziging van de statuten
 • benoemen en afzetten bestuurders
 • benoemen en afzetten van commissarissen en - indien van toepassing - hun bezoldiging
 • dechargeren van bestuurders (het ‘ eervol ontslaan' van een bestuurder, de ALV kan een decharge tegengaan, b.v. wanneer een penningmeester zijn jaarrekening nog niet af heeft)
 • goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
 • het uitsluiten van een lid

In de statuten kan worden vastgesteld dat bepaalde taken en bevoegdheden door de ALV worden uitbesteed aan andere commissies. Als volgens de statuten commissies in het leven geroepen kunnen worden, wordt de macht van de ALV enigszins beperkt. Zo kan het zijn dat er een geschillencommissie wordt ingesteld of een commissie voor beroep bij ontzetting uit het lidmaatschap.

De ALV als vergadering

Bijeenroepen van de vergadering
De ALV moet minimaal één keer per jaar worden gehouden. Tussentijds kan het bestuur besluiten een extra vergadering of meerdere ledenvergaderingen te houden. Het bestuur roept de leden bijeen. De oproeping gebeurt schriftelijk. Als de ALV het heeft goedgekeurd, kan dit ook per e-mail. Als niet alle adressen van de leden bekend zijn, kan een advertentie worden geplaatst in de huis-aan-huiskrant van de plaats waar de vereniging toe behoort.

In de uitnodiging moet vermeld staan:

 • Wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt

En toegevoegd moeten worden:

 • Agenda van de vergadering
 • Jaarrekening
 • Jaarverslag
 • Begroting komende jaar

Extra ledenvergadering
Tussentijds kunnen leden ook verzoeken tot een extra ledenvergadering, als minstens tien procent van de stemgerechtigde leden dit wil. Zij doen hiertoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn, met bijgevoegde agendapunt(en) voor de vergadering. Het bestuur is verplicht binnen vier weken deze ledenvergadering te laten plaatsvinden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de leden zelf een ledenvergadering bijeen roepen.

Onderwerpen
Tijdens de jaarlijkse ALV komen de volgende zaken (minimaal) aan de orde:

 • Verkiezing en (her) benoeming bestuur
 • Wijziging of samenstellen van commissies (onder meer kascommissie voor het komende jaar)
 • Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en het te voeren beleid in het komende jaar
 • Algemeen jaarverslag (wat heeft de vereniging het afgelopen jaar gedaan) en financieel verslag (inclusief een jaarrekening, waarin de inkomsten en uitgaven staan)
 • Het verslag van de kascommissie van het afgelopen jaar
 • Definitieve begroting voor het lopende jaar en voorlopige begroting voor het komende jaar het behandelen van moties (leden of groepen leden kunnen een verzoek indienen aan het dagelijks bestuur om iets te doen, of juist te laten)
 • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement
 • Vaststellen van de contributie voor het komende jaar en eventueel het inschrijfgeld

Rolverdeling
Doorgaans is er een vaste rolverdeling tijdens de ALV. Zo zal de voorzitter meestal de vergadering leiden en de penningmeester de jaarrekening toelichten. De kascommissie doet verslag van zijn bevindingen. De voorzitter is de persoon die het bestuur vertegenwoordigd en het woord voert namens het bestuur. Alleen tijdens specifieke punten, zoals de bespreking van de financiële stukken, neemt een van de andere bestuursleden het woord over.CommissiesTijdens de ALV kunnen diverse commissies verslag doen van hun verrichtingen van het afgelopen jaar en eventuele wensen voor het komende jaar bespreekbaar maken. Een commissie is een groep mensen binnen de vereniging die een bepaalde taak hebben uit te voeren. Te denken valt aan bijvoorbeeld een wedstrijdcommissie. De commissie wordt meestal voor een bepaalde periode geïnstalleerd (ook wel chargeren genoemd). Dit gebeurt tijdens de ALV. Ook als er nieuwe leden in de commissie komen, moet de ALV goedkeuring verlenen.

Bob

Bob

op May 28, 2020

Ga je nu om jouw VvE-wijsheid te etaleren successievelijk alle artikelen van vereniging.nl overschrijven en hier te berde brengen.

Link plaatsen is veel handiger, en bij louter overschrijven zou het wel zo netjes zijn om bronvermeldingen geven.

 


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Frans4sure

Frans4sure

op May 29, 2020

Heel goed ... ik heb geen VvE wijsheid, ik zoek op en wil bewust de VvE bij ons wakker schudden.

Dat zul jij wel niet leuk vinden, heb ik schijt aan.

Vooralsnog moeten eigenaren beter voor het gemeenschappelijk bezit zorgen in plaats van lui achterover in een stoel hangen en klagen dat alles zo duur is of dat er niets gebeurt...