Vergadering overslaan?Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

6 dagen geleden

Onze V.v.E. heeft een gebroken boekjaar welke van 1 juli tm 30 juni loopt.

Munnik V.v.E. beheer, de externe beheerder is volgens eigen zeggen door interne aangelegenheden niet in staat geweest om tijdig een vergadering voor te bereiden waardoor de wettelijke termijn van 6 maanden welke op 31 december 2019 verliep niet is gehaald. Enkele maanden later werd corona handig aangegrepen om e.e.a. nog verder door te schuiven terwijl de tijdelijke Covid noodwet een terugwerkende kracht heeft tot slechts 16 maart 2020.

Over enkele dagen vangt boekjaar 2020/2021 aan en het is inmiddels te laat om voor aanvang van het nieuwe boekjaar nog een vergadering over 2019/2020 uit te schrijven.

Iedere kritische houding levert binnen onze V.v.E. voor een vertrouwensbom op dus de leden die zich niet in slaap laten sussen krijgen de gifbeker. Helaas staan er geen sancties op het niet naleven van wettelijke bepalingen dus veel meer dan zeuren om dienstverlening waar je vorstelijk voor betaalt kan ik niet, maar wat zijn mijn rechten en zijn er ook verplichtingen?

Wat zou er mis kunnen gaan als er een vergadering wordt overgeslagen? Na het verlenen van decharge worden wij als eigenaren verantwoordelijk voor zaken waar wij niet of te laat in worden gekend dus eerst orde op zaken eisen?

 

dank alvast.

 

Paul

Paul

6 dagen geleden

is dit boekjaar zo aangegeven in het splitsingsreglement, is dand e eerste vraag die bij me opkomt, zo ja, dan mag dit maar zo nee dan is dit wettelijk niet toegestaan...

 

verder kun je een beeheerder natuurlijk gewoon aansprakelijk stellen voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en je kunt als alv besluiten deze beheerder te laten voor wat het is, hij komt zijn verplichtingen niet na, en een ander te zoeken die zijn takenw el serieus neemt....

 

uiteraard kunnen jullie een verzoek indienen om te vergaderen en als de beheerder hier niet aan meewerkt deze zelf uitroepen....

 

volg dan wel de juiste procedure....

 

of je hierom wel of niet aangifte kunt doen? ik persoonlijk zou dit wel doen, al was het maar om sterker te staan in een eventuele schadeclaim zaak....

Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

6 dagen geleden
Dank voor jouw reactie Paul, ik zal de splitsingsgsakte erop naslaan. Boven eerdere jaarrekeningen is steeds 1 juli/ 30 juni vermeld. Betreft het doen van aangifte was mijn eerste reactie 'sla je niet door' maar als ik mijn financiële verplichtingen niet nakom dan wordt de vordering ook uithanden gegeven.
Paul

Paul

5 dagen geleden

je moet niet vergeten dat een alv een wettelijke verplichting is en dat jullie als leden eventueel schade kunnen oplopen....

 

wettelijk is het zo dat het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar MITS dit anders geregeld is in het splitsingsreglement....

 

beheerder overtreed dus gewoon de wet, neemt niet weg dat jullie ook gewoon zelf een vergadering mogen uitroepen mits voldaan word aan het minimaal aantal leden welk hiertoe oproept....

Rob

Rob

5 dagen geleden

De beheerder heeft een overeenkomst met de VvE en ik neem aan dat daarin ook is geregeld dat de beheerder tijdig zorgt voor aanlevering van de informatie die nodig is voor de vergadering.
Daar betalen jullie die beheerder o.a voor en daar kan je hem dus ook op aanspreken.
De interne aangelegenheden zijn in principe hun probleem en zouden niet dat van de VvE moeten zijn.

Paul, waaruit blijkt dan dat deze beheerder de wet heeft overtreden ?
Een gebroken boekjaar is zeker niet bijzonder binnen de VvE, er zijn vele VvE's waarin een gebroken boekjaar van toepassing is.
Daarnaast legt de verplichting een vergadering uit te schrijven bij het bestuur en niet bij de beheerder.

Bob

Bob

5 dagen geleden

Plus: waar/bij welke instantie wil je aangifte doen, en van welk feit?


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

5 dagen geleden

In het bijzonder reglement punt 6 over Artikel 4 lid 1

 

Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar dat aanvangt op de eerste maand waarop het eerste appartementrecht ten gebruike of ter bewoning wordt opgeleverd, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt over een periode van 12 maanden gerekend vanaf de hiervoor bedoelde datum etc....

Gelet op het feit dat de jaarrekening sinds 2005 uitgaat van het gebroken boekjaar 1 juli/ 30 juni verwacht ik niet dat dit betwistbaar is.

 

De vraag of er aangifte kan worden gedaan is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden; is het burgelijk recht of strafrecht van toepassing.

 

Bob

Bob

5 dagen geleden

Jaap Zekveld zei:

In het bijzonder reglement punt 6 over Artikel 4 lid 1

 

Na afloop van elk boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar dat aanvangt op de eerste maand waarop het eerste appartementrecht ten gebruike of ter bewoning wordt opgeleverd, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt over een periode van 12 maanden gerekend vanaf de hiervoor bedoelde datum etc....

Gelet op het feit dat de jaarrekening sinds 2005 uitgaat van het gebroken boekjaar 1 juli/ 30 juni verwacht ik niet dat dit betwistbaar is.

 

De vraag of er aangifte kan worden gedaan is betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden; is het burgelijk recht of strafrecht van toepassing.

 Mijn vraag was retorisch, je kunt helemaal geen aangifte doen.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!
Jaap Zekveld

Jaap Zekveld

5 dagen geleden

Even de bepaling erbij gezocht.

 

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:48 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:135 BW.

 

Onderstaand valt te lezen dat ik zelfstandig kan vorderen dat de verplichtingen worden nagekomen.

Titel 2. Verenigingen

Artikel 48

1.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

2.

Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

3.

Een vereniging die een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, vermeldt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen.

Bob

Bob

5 dagen geleden

Wat is er in de akte van splitsing bepaald over het boekjaar?

Graag of het volledige citaat uit de akte, of aangeven welk modelreglement van kracht is, en of het modelreglement in de akte al dan niet wordt aangepast/gewijzigd.


Beginnend brandje in de VvE? Wacht niet te lang met blussen!