BOUWKUNDIGE COACH - FAQ

 

Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen over de Bouwkundige Coach van VvE Belang. Staat uw vraag / antwoord er niet bij? Bel (0162 469 120) of mail naar bouwkundig@vvebelang.nl

 1. Wij hebben al een MJOP dat door VvE Belang is gemaakt

Als uw MJOP na 1 januari 2017 door ons is gemaakt, dan brengen wij wanneer u een abonnement voor de Bouwkundige Coach afsluit, de eerste 6 maanden vanaf ingangsdatum van het abonnement de maandtermijnen niet bij u in rekening.

Is uw MJOP ouder, dan worden de standaard kosten van het abonnement vanaf ingangsdatum in rekening gebracht.

 1. Wij hebben een MJOP dat door onze beheerder is gemaakt

In dat geval maken wij een update van dat MJOP. De update voeren wij in in onze eigen software, zodat wij gedurende de looptijd van het abonnement uw MJOP actueel kunnen houden.

 1. Ik heb al een MJOP van bedrijf X, wat nu?

Zie antwoord bij vraag 2.

 1. Wij hebben ons MJOP zelf gemaakt

In dat geval gebruiken wij uw MJOP zoveel mogelijk als leidraad bij het opstellen van een nieuw MJOP die wij invoeren in onze software.

 1. Wij hebben de bouwkundige module van VvE Belang. Moeten we overstappen?

Nee. U bent vrij in uw keuze om uw lopende abonnement op de module bouwkundige ondersteuning voort te zetten of dit om te zetten naar een abonnement voor de bouwkundige coach.

 1. Is het onderhoudscertificaat verplicht?

Nee. Een abonnement voor de bouwkundige coach geeft u de mogelijkheid om (onder de voorwaarden die voor certificering gelden) het VvE Belang Onderhoudcertificaat te krijgen. Dit is geen verplichting. 

 1. Krijgt de VvE de certificering automatisch?

Nee. Zie voor de voorwaarden die hiervoor gelden het antwoord op vraag 8.

 1. Wat zijn de voorwaarden om het certificaat te verkrijgen?

Om het VvE Belang Onderhoudcertificaat te verkrijgen dient uw VvE in ieder geval te beschikken over een MJOP dat is opgesteld door een AKW gecertificeerd bureau. Daarnaast dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd:

1.    Een kopie van het vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning en de vastgestelde meerjaren-onderhoudsbegroting, niet ouder dan drie jaar en minimale looptijd van tien jaar.

2.    Notulen met hierin het besluit om te reserveren volgens de meerjarenonderhoudsbegroting.

3.    Het verloop van het reservefonds voor tenminste de komende vijf jaar, gebaseerd op het vastgestelde MJOP en besluiten van de Algemene ledenvergadering.

4.    De laatste vastgestelde jaarstukken (niet ouder zijn dan één jaar) en de vastgestelde begroting lopende boekjaar van de VvE.

5.    Een kopie van de notulen van de laatste drie jaar van de Algemene ledenvergadering.

6.    Een kopie van de inschrijving van de vereniging bij de KvK*

7.    Een kopie van de polisbladen van de lopende verzekeringen*

8.    Een kopie van een recente bankrekening afschrift op naam van de VvE

 1. Is er sprake van een onafhankelijk certificaat?

Ja. SKW is de certificerende instantie. Kijk hier voor meer informatie op de site van SKW 

 1. Is er een vergaderbesluit nodig om te kunnen starten met de bouwkundige coach?

In principe is er een vergaderbesluit nodig tenzij het bestuur voldoende mandaat heeft om buiten de vergadering een besluit te nemen.

 1. Waarom is er een vijfjarige overeenkomst?

Er is gekozen een vijfjarige overeenkomst om de maandelijkse kosten van het abonnement laag te houden.

 1. Kunnen we het contract ook tussentijds opzeggen?

Ja, dat kan. Er zullen dan wel beëindigingskosten in rekening worden gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment van opzegging en is vastgelegd in de voor het abonnement geldende voorwaarden

 1. Hoe lang is het onderhouderscertificaat geldig?

Het certificaat is geldig zolang aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan en u aangesloten blijft bij VvE Belang Dit wordt jaarlijks getoetst.

 1. Verricht de bouwkundige coach ook bouwbegeleiding, dus begeleiding van de uitvoering van werkzaamheden?

Die werkzaamheden kan de bouwcoach ook voor u uitvoeren of door derden uitlaten voeren. De kosten hiervoor vallen niet binnen het kader van het abonnement.

 1. Als het abonnement op de bouwkundige coach eindigt, vervalt dan ook het onderhoudscertificaat?

Nee. Zolang u aan de voorwaarden die voor het certificaat gelden blijft voldoen, blijft het certificaat geldig. Daarvoor hoeft u geen abonnement voor de bouwkundige coach te hebben.

 1. Moet ik een abonnement nemen op de bouwkundige coach om het onderhoudscertificaat te kunnen krijgen?

Nee. U kunt ook uitsluitend het VvE Belang Onderhoudcertificaat aanvragen.

 1. Hoe vaak kan ik een beroep doen op de bouwkundige coach?

De bouwkundige coach komt jaarlijks bij u langs. Tussen de jaarbezoeken kunt u onbeperkt vragen stellen aan uw coach. Ook voor werkzaamheden die buiten het abonnement vallen kunt u een beroep doen op uw vaste coach. Als daar kosten mee gemoeid zijn zal dit vooraf kenbaar worden gemaakt. Daarbij zal tevens worden aangegeven wat de kosten van de aanvullende werkzaamheden zijn.

 1. Kan ik de certificering verliezen?

Ja. Er wordt jaarlijks getoetst of uw VvE nog aan de voorwaarden die voor het certificaat gelden voldoet. Voldoet u bij een toets op onderdelen niet meer aan de voorwaarden, dan krijgt u de mogelijkheid om maatregelen te treffen om de geconstateerde  tekortkomingen weg te nemen. Blijven maatregel achterwege, dan wordt het certificaat ingetrokken.

Het VvE Belang Onderhoudcertificaat wordt ook ingetrokken als een VvE haar aansluiting bij VvE Belang beëindigd.

 1. Wat kost het onderhoudscertificaat zonder Bouwkundige Coach?

Indien geen abonnement voor de bouwkundige coach wordt afgesloten bedragen de  kosten voor het VvE Belang Onderhoudcertificaat € 79,--  incl. BTW per jaar.

Als het MJOP van uw VvE niet is opgesteld door een AWK gecertificeerd bureau, dan komt daar eenmalig € 125,-- incl. BTW bij voor toetsing van uw MJOP door SKW. Voldoet uw MJOP niet, dan zult u een nieuw MJOP op moeten laten stellen.

 1. Selecteert de bouwkundige coach de uitvoerende partijen die het onderhoud voor onze VvE uit gaan voeren.

Nee. De uitvoerende partijen waarbij offertes aangevraagd gaan worden in overleg  tussen u en de bouwkundige coach geselecteerd. Op basis van de beoordeling van de uitgebrachte offertes geeft de coach een gunningsadvies, maar de VvE bepaalt aan welke partij de opdracht wordt gegund.