BESLUITEN IN DE VVE

Als je met meer mensen in een gebouw woont en dat gebouw gezamenlijk moet onderhouden is er regelgeving nodig om besluiten te nemen. Aangezien de vergadering van eigenaars het hoogste orgaan is in de VvE worden daar de besluiten genomen. Middels hun stemrecht kunnen de eigenaars hun mening laten horen.

 

De meeste besluiten kunnen met gewone meerderheid van stemmen (dat wil zeggen tenminste 50% van het aantal uitgebrachte stemmen) genomen worden. Een andere benaming hiervoor is volstrekte of absolute meerderheid. Als voor besluiten een grotere meerderheid vereist is (gekwalificeerde meerderheid) staat dit in het splitsingsreglement aangegeven. Dat is vaak het geval voor besluiten aangaande hoge bedragen, buiten het onderhoud vallende besluiten  en altijd voor het vaststellen van artikelen voor het huishoudelijk reglement.

Voor (notariële) wijziging van de splitsingsakte is 80% van de stemmen nodig , medewerking van het bestuur en 100% toestemming van de hypotheekhouders.

Indien buiten de vergadering besloten wordt moet er altijd unanimiteit van stemmen zijn.

Om een geldig besluit te kunnen nemen is de aanwezigheid op de vergadering van een in het splitsingsreglement vereist aantal stemmen nodig, hetzij in persoon, hetzij bij volmacht. Bij gewone besluiten is dat 50% van het totaal aantal stemmen dat volgens de splitsingsakte in de VvE uitgebracht kan worden.  Bij gekwalificeerde besluiten is dat percentage hoger. U kunt dat opzoeken in uw splitsingsakte.