DE VERGADERING VAN EIGENAARS

Het hoogste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars.
Vergadering van eigenaars betekent zowel het ‘orgaan’ van de VvE (ook wel de 'gemeenschap' genoemd) als de feitelijke bijeenkomst van de eigenaren.

 

 

 

 

VERGADERING VAN EIGENAARS ALS ORGAAN
Over alle belangrijke gemeenschappelijke zaken die moeten worden geregeld, beslist de vergadering van eigenaars. Deze voert het beheer over de gemeenschappelijke gedeeltes van het complex, de gemeenschappelijke zaken en de gemeenschappelijke financiën. Het vaststellen van de begroting en van de periodieke bijdrage is daarvan een sprekend voorbeeld. In principe worden alle beslissingen daar genomen, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan heeft opgedragen. 

 

VERGADERING VAN EIGENAARS ALS BIJEENKOMST
Het begrip 'vergadering van eigenaars' heeft ook de betekenis : 'bijeenkomst van eigenaars'; een vergadering in de gebruikelijke zin van het woord dus.

De VvE moet ten minste eenmaal per jaar vergaderen.
Een vergadering kan door het bestuur of door de voorzitter worden bijeengeroepen (art.5: 127 BW). De eigenaren kunnen het bestuur ook verzoeken om een vergadering uit te schrijven, bijvoorbeeld over een bepaald onderwerp. Het reglement kan dan voorschrijven dat  een minimum aantal stemmen van 10% van het totale aantal uit te brengen stemmen nodig is. Als het bestuur niet aan dat verzoek voldoet, dan kunnen de eigenaren zelf een vergadering bijeenroepen. In een vergadering kan een besluit worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen of met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Sommige besluiten moeten unaniem worden genomen door de vergadering. Daarover staan regels in de wet en/of de modelreglementen.

In het splitsingsreglement staat hoeveel stemmen de eigenaars hebben. Alle eigenaars hebben niet automatisch evenveel stemmen. In het splitsingsreglement kan bijvoorbeeld staan dat eigenaars van een groot appartement meer stemmen hebben dan eigenaars van een klein appartement. Het tellen van hoofden is dus niet goed. Bekijk daarom goed de splitsingsakte en het bijbehorende modelreglement.

In de vergadering worden die zaken aan de orde gesteld, die op de agenda zijn geplaatst. Deze agenda dient gelijktijdig met de uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering aan de leden te worden gezonden. 

Van de vergadering worden notulen opgesteld, die op de eerstvolgende vergadering door de vergadering moeten worden goedgekeurd en vervolgens ondertekend door de voorzitter.