FINANCIËLE STUKKEN

Het is de taak van een VvE om inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen. Ook moet er een reservefonds zijn. Hiervoor is er een financieel plan. Alle VvE-leden betalen een periodieke bijdrage om de uitgaven zoals het onderhoud en de verzekeringen van het complex te betalen.
Een VvE is verplicht ieder jaar een jaarrekening en een begroting op te stellen. Hiermee legt het bestuur financiële verantwoording af aan de andere eigenaren. 

Het reservefonds is van alle VvE leden.

 

FINANCIEEL PLAN
De VvE stemt in een financieel plan de inkomsten en uitgaven op elkaar af.  Er wordt een begroting opgesteld; in de vorm van een jaarplan of een meerjarenplan.

Inkomsten uit:
De periodieke bijdragen
Rente-inkomsten
Overige inkomsten

Uitgaven voor o.a.:
 

 

Inkomsten uit:                                               Uitgaven voor o.a.:
De periodieke bijdragen Premie voor (opstal)verzekeringen
Rente-inkomsten  Kosten voor bestuur en administratie/beheer
Overige inkomsten                                               Kosten voor schoonmaak en overige diensten
  Reparaties en onderhoud

 

Het meerjarenonderhoudsplan is een goede basis om het financiële meerjarenplan op te stellen. Hierin wordt inzicht gegeven welk bouwdeel vervangen moet worden binnen welke termijn en welke bedragen hiervoor nodig zijn.  Het is van essentieel belang om deze geplande uitgaven goed in de gaten te houden. Indien blijkt dat het reservefonds niet voldoende gevuld is, kunnen bijvoorbeeld (tijdelijk) de periodieke bijdragen worden verhoogd, zodat appartementseigenaren niet geconfronteerd worden met een eenmalige (onverwachte ) hoge extra bijdrage.   
Een jaarplan is, zoals de naam al zegt, gebaseerd op de begroting voor één jaar. Een meerjarenplan  is voor meerdere jaren, bijvoorbeeld 10 jaar of meer.

RESERVEFONDS
Reserveren voor onderhoud is het belangrijkste onderdeel van de planning. De VvE is wettelijk verplicht om te beschikken over een onderhoudsfonds. Dat wordt opgebouwd met geld uit de periodieke bijdragen van de eigenaren. De hoogte van een reservefonds wordt door de VvE zelf bepaald.

JAARREKENING
Volgens het splitsingsreglement is het bestuur van de VvE verplicht om een jaarrekening én een begroting op te stellen en deze te overleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Dit moet gebeuren binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar. Met de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een exploitatierekening (winst- en verliesrekening), een balans en een toelichting.

Een kascommissie of accountant controleert de jaarrekening van de VvE, en adviseert de vergadering om deze goed te keuren. Als de VvE geen accountant heeft, is een kascommissie verplicht. Iedere bestuurder moet de jaarstukken ondertekenen.

De Kascommissiegids van VvE Belang is een praktisch hulpmiddel voor de kascommissie die de jaarrekening van een Vereniging van Eigenaars gedegen en efficiënt wil controleren.

PERIODIEKE BIJDRAGE
De Vereniging van Eigenaars is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw; met name voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Hiervoor betaalt iedere appartementseigenaar verplicht een periodieke bijdrage. Er wordt vaak gesproken over 'servicekosten', maar die vormen in de meeste gevallen een onderdeel van de periodieke bijdrage. Bij serviceflats worden 'servicekosten' omgeslagen over afgenomen diensten.

De periodieke bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de begroting. Uit de bijdragen worden kosten betaald voor het gezamenlijke onderhoud, de verzekeringen, de administratiekosten, de verenigingskosten e.d.

De periodieke bijdrage isvoor iedere eigenaar gelijk, tenzij in de splitsingsakte en het splitsingsreglement een andere verdeling is aangegeven. In de meeste gevallen wordt de bijdrage berekend naar het aandeel (breukdeel) dat een eigenaar heeft in de mede-eigendom van het hele complex. De koper van een appartementsrecht doet er dus verstandig aan om tijdig naar de verplichtingen te informeren bij de verkoper én bij het bestuur. Hij dient ook (zelf) de splitsingsakte en het splitsingsreglement te bestuderen om geïnformeerd te worden over zijn verplichtingen.

BEGROTING 
Met de begroting worden de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar in kaart gebracht.  Dit gebeurt in de meeste gevallen naar aanleiding van de jaarrekening en het meerjarenonderhoudsplan.

DECHARGE
De Vergadering der Eigenaars verleent het bestuur elk jaar decharge voor het gevoerde beleid. Daarmee is het bestuur niet meer verantwoordelijk voor de handelingen die het heeft verricht in het verleden boekjaar. Alle eigenaars zijn vanaf de decharge samen verantwoordelijk. Als er sprake is van wanbeleid, kan de vergadering besluiten de decharge niet te verlenen. Dat gebeurt dan pas als de negatieve gevolgen van het beleid hersteld zijn.

Het is raadzaam om de goedkeuring van de jaarrekening en de decharge-verlening op te nemen als twee afzonderlijke agendapunten op de agenda voor de ALV.