WARMTEWET

Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet. 

Minister H. Kamp (EZ): “De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel voor de VvE”

VvE Belang heeft een belangrijk succes geboekt: Verenigingen van Eigenaren met een gebouwgebonden warmte-installatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem is dat goed nieuws: zij krijgen nu niet te maken met alle – veelomvattende en kostbare – verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt.

VvE Belang maakt al sinds het begin van dit jaar intensief bezwaar tegen de invoering van de Warmtewet voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie (veelal blokverwarming). Dat de minister nu heeft erkend dat de bezwaren van VvE Belang terecht zijn, ziet mr. Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs, als een groot succes voor de gevoerde lobby.

“De bepalingen in de Warmtewet vormen voor de VvE een enorme financiële en administratieve lastendruk”, zegt Oomen. “Bovendien zouden de kosten voor de VvE in veel gevallen sterk toenemen, en kwam het erop neer dat appartementseigenaren zich door deze wet tegen zichzelf moesten beschermen. Een absurde situatie. Wij zijn blij dat minister Kamp heeft ingezien dat de Warmtewet in conflict is met het appartementsrecht. Voor de betrokken VvE’s betekent het dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de vele werkzaamheden én de extra kosten die de invoering van de Warmtewet met zich meebracht.”

“Fundamenteel anders”
In de brief aan de Tweede Kamer stelt Kamp dat de verhouding tussen de VvE als warmteleverancier en de appartementseigenaren een fundamenteel andere is dan de verhouding tussen andere warmteleveranciers en afnemers. Appartementseigenaren zijn geen ‘gebonden gebruikers’: ze bepalen zelf het beleid van de VvE; ook op het gebied van warmtelevering.

De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel, vindt Kamp ook: “Het gaat hierbij met name om het prijsplafond op de warmtetarieven, de verplichte storingsregistratie, de kosten voor het verplichte lidmaatschap van een geschillencommissie en de compensatie in geval van storingen.”

 Bovendien zou de Warmtewet in veel gevallen leiden tot een sterke stijging van kosten voor de verbruikers, en dat is in strijd met de Warmtewet: die gaat uit van het Niet Meer Dan Anders-principe.

Ook correctiefactoren
De Autoriteit Consument & Markt, die toezicht houdt op de uitvoering van de Warmtewet, stelt dat correctiefactoren niet meer mogen worden toegepast. Ook dat is VvE Belang een doorn in het oog. Appartementen op de bovenste etage (en ook nog op het noorden) verbruiken meestal meer warmte dan een appartement in het midden van het gebouw; zeker als het gebouw niet goed geïsoleerd is. Daarvoor worden de eigenaren financieel gecompenseerd.

Minister Kamp is tot de conclusie gekomen dat het verbod op correctiefactoren niet bij de behandeling van de Warmtewet aan de orde is geweest.. Daarom wil hij de mogelijkheid om correctiefactoren toe te passen, alsnog uitdrukkelijk in de wet opnemen. Ook dat is in het belang van alle eigenaren die een appartement met een ‘ongunstige’ ligging bewonen.

Gemende complexen
De minister geeft aan dat hij de vrijstelling voor de blokverwarming niet wil invoeren voor de corporatie.
Om die reden is het nog niet helemaal duidelijk hoe men in de toekomst wil omgaan met het gemengde complex.
VvE Belang heeft het standpunt ingenomen dat alle VvE’s onder de reikwijdte van de Warmtewet uit moeten, dus ook de gemengde complexen.

Sluiting warmtewetdossier
Het dossier Warmtewet zal op korte termijn gesloten kunnen worden: na de wetswijziging is de wet namelijk niet langer op VvE’s van toepassing. Tot die tijd is dat strikt genomen wel het geval, echter de minister heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd niet tot werkelijke handhaving over te gaan.

Warmtewet

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking is getreden. Het doel van de wet is om ervoor te zorgen dat huishoudens die gebruik maken van blokverwarming of stadsverwarming niet een hoger tarief betalen voor warmte (warm water, verwarming) dan huishoudens die hun huis met gas verwarmen,  het “Niet meer dan anders” principe. 

In hoofdlijnen regelt de Warmtewet enerzijds de hoogte van de warmtetarieven en anderzijds transparantie in de opbouw van deze tarieven.

Dit betekent dat VvE´s met blokverwarming met deze nieuwe regelgeving te maken krijgen. De VvE wordt gezien als warmteleverancier en dient zich als zodanig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)te melden.

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet en stelt jaarlijks de maximumprijs voor de levering van warmte vast.

Gevolgen voor de VvE:

De VvE moet zich dus houden aan de vastgestelde maximumprijs
De VvE Moet zich als leverancier melden bij de ACM
De VvE moet een boekhouding voeren
De VvE moet meters plaatsen op verzoek van de verbruiker en afrekening in Gigajoules (niet in andere eenheden)
De VvE moet zich aansluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie.
De VvE moet conform de Warmteregeling een compensatie aanbieden wanneer er storingen optreden.
De VvE moet een leveringsovereenkomsten voor warmte sluiten met de verbruikers (kunnen ook huurders zijn)         

Kortom de wet heeft nogal grote impact.

VvE Belang is van mening dat het goed is dat de consument beschermt wordt tegen exploitanten van grote lokale warmtenetten. Wij vragen ons echter in goede gemoede af of deze wet ook van toepassing moet zijn op de VvE met blokverwarming.

VvE Belang heeft samen met Vastgoed Belang, IBVN , VGM NL en Stichting Kences  een brief aan de minister van Economische Zaken, de heer Kamp, geschreven om de problemen voor de VvE aan te kaarten. Waarna diverse keren overleg heeft plaatsgevonden.
De aanhoudende lobby heeft nu succes! 

De VvE wordt uit de reikwijdte van de Warmtewet gehaald.

verwante artikelen en documenten:

> download hier de Kamerbrief over vragen toepassing Warmtewet en Warmteregeling - 7 juli 2014
> download hier de brief aan de minister
> download hier de brief met het antwoord van de minister

Model leveringsovereenkomst voor warmte
VvE Belang heeft voor de VvE een model leveringsovereenkomst voor warmte opgesteld. 
Deze overeenkomst u hier downloaden.