ALGEMENE
AANSLUITVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aansluiting van een Vereniging van Eigenaars, Woningcorporaties, (notaris)kantoren en individuele eigenaars bij Stichting VvE Belang

Begrippen en definities

 1. VvE Belang: VvE Belang bestaat uit een tweetal ondernemingen. Stichting VVE Belang is een onderneming die wordt gedreven als stichting. VVE Belang Service B.V. is een onderneming die wordt gedreven als B.V.
 2. Aangeslotene: de vereniging van eigenaars (VvE), de individuele eigenaar, de beheerder, het notariskantoor of de woningcorporatie die een Aansluiting heeft bij de Stichting VvE Belang.
 3. Aansluiting: aansluiting bij Stichting VvE Belang geeft toegang tot de producten en diensten welke VvE Belang aan haar aangeslotenen biedt.
 4. Contractduur: De aansluiting is voor een jaar.
 5. Jaarbijdrage: de Jaarbijdrage is het bedrag dat de aangeslotenen jaarlijks aan de Stichting VvE Belang verschuldigd zijn en dat recht geeft op de aan de aansluiting gekoppelde producten en diensten.
 6. VvE: de vereniging van eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:124 BW

Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aansluitingen bij de Stichting VvE Belang.
 2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van VvE Belang.
 3. Het staat de Stichting VvE Belang vrij om deze voorwaarden te wijzigen. De laatste gepubliceerde versie van de voorwaarden is van toepassing op de aansluiting en opzegging.

Jaarbijdrage

 1. De Jaarbijdrage wordt elk jaar in de maand van aansluiting gefactureerd.
 2. Betaling is mogelijk per automatische Incasso of per factuur. Bij een betaling per factuur wordt er €2,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. De betalingstermijn voor de Jaarbijdrage bedraagt 30 dagen.
 4. Indien de Jaarbijdrage niet binnen 30 dagen wordt voldaan ontvangt de Aangeslotene een herinnering. De Stichting VvE Belang brengt redelijke kosten in rekening voor het verzenden van de herinnering. De kosten voor de eerste herinnering bedragen € 2,50, voor de tweede herinnering € 5,00 en de laatste herinnering € 7,50.
 5. Bij het uitblijven van betaling, binnen zeven dagen, zonder geldige reden schort de Stichting VvE Belang haar dienstverlening op.
 6. Bij het uitblijven van betaling, zoals bedoeld in het vorige lid, is de Aangeslotene in verzuim is Stichting VvE Belang gerechtigd tot het nemen van incassomaatregelen. De daaraan verbonden kosten zullen in rekening gebracht worden bij de desbetreffende Aangeslotene. De kosten bedragen tenminste € 25,-- maar het staat de Stichting VvE Belang vrij meer kosten in rekening te brengen indien en voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.
 7. De Stichting VvE Belang stelt jaarlijks de hoogte van de Jaarbijdrage vast, waarbij wordt uitgegaan van de bekende inflatiecijfers.

Aansluiting en opzegging

 1. Een aspirant aangeslotene kan zich schriftelijk aansluiten bij de Stichting VvE Belang. Dit kan ook via de website.
 2. Een aansluiting wordt door de Stichting VvE Belang altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 3. Een aansluiting is voor de duur van een jaar en wordt telkens voor een volledig jaar verlengd.
 4. Aansluiting bij de Stichting VvE Belang geeft recht op de producten en diensten en kortingen zoals deze op de website staan beschreven bij het Basispakket.
 5. Wijziging in de gegevens van de Aangeslotene dient onverwijld dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van VvE Belang, postbus 210, 4900 AE Oosterhout of per e-mail: info@vvebelang.nl. 
 6. Opzegging van de aansluiting dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van VvE Belang, postbus 210, 4900 AE Oosterhout of per e-mail: info@vvebelang.nl
 7. Opzegging is mogelijk tegen het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 8. De opzegging wordt effectief nadat deze door VvE Belang schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
 9. Door het effectief worden van de opzegging verliest de aangeslotene alle rechten en voordelen, waaronder eventuele kortingen, die aan de aansluiting verbonden zijn.
 10. Opzegging leidt niet tot restitutie van de Jaarbijdrage.