Algemene Voorwaarden

Overzichtelijk. Voor u onder elkaar gezet.

 1. “VvE Belang” bestaat uit een tweetal ondernemingen. Stichting VvE Belang is een onderneming die wordt gedreven als stichting. VvE Belang Service B.V. is een onderneming die wordt gedreven als B.V. Beide ondernemingen worden zowel tezamen als ieder afzonderlijk hierna aangeduid als VvE Belang. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan VvE Belang verstrekte opdrachten. Indien VvE Belang optreedt in een samenwerkingsverband met andere ondernemingen blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen VvE Belang en de Cliënt, zijnde de opdrachtgever c.q. aangeslotene.
 3. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan VvE Belang, hetzij aan individuele werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens VvE Belang. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 4. Iedere aansprakelijkheid van VvE Belang is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Nadere informatie over de inhoud van de polisvoorwaarden wordt op aanvraag verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is een mogelijke schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 25.000,-, zegge vijfentwintigduizend euro.
 5. VvE Belang is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een offerte, bevestiging of overeenkomst indien het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende en/of in de wet of jurisprudentie.
 6. Met de term “overmacht” wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde het uitbrengen van de offerte, het versturen van de bevestiging of van het aangaan van de overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van VvE Belang en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot overmacht en/of verzuim bij een van de derden ingeschakeld door VvE Belang. Indien de situatie van overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door VvE Belang verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden, heeft VvE Belang het recht om de offerte, bevestiging of overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de Cliënt ontstaat.
 7. Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in artikel 5 en 6 bedoelt, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de offerte, bevestiging of overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor VVE BELANG geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Cliënt ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 8. VvE Belang is gerechtigd bij het uitvoeren van de opdracht derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal VvE Belang de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VvE Belang is niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mochten worden gemaakt en de Cliënt vrijwaart VvE Belang tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld.
 9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt aanspraak op schadevergoeding indien niet binnen 1 (één) jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 10. De dossiers van VvE Belang worden gedurende tenminste 7 (zeven) jaar bewaard, waarna het VvE Belang zonder enig nader bericht vrij staat het dossier te vernietigen, inclusief grossen en afschriften van uitspraken
 11. Niet alleen VvE Belang, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor VvE Belang werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 12. De te declareren tarieven van VvE Belang staan vermeld op de website: www.VvEbelang.nl. Deze bedragen zijn exclusief btw. Van deze tarieven kan in omstandigheden worden afgeweken; daarbij kunnen onder andere de complexiteit van de zaak, spoedeisend karakter, en het in geschil zijnde financieel belang van de Cliënt een rol spelen. De in een offerte, bevestiging of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen VvE Belang en de Cliënt, en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn. VvE Belang zal de prijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien VvE Belang volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de Cliënt zal deze samen met de prijs voldoen.
 13. Alle te maken externe kosten maar niet uitputtend, zoals kosten van deskundigen, arbiters, deurwaarders, griffierecht, kadastrale leges, uittreksels, waarborgsommen, getuigen, notariële kosten en publicatie- en veilingkosten komen steeds volledig voor rekening van de Cliënt. VvE Belang zal zich tot het uiterste inspannen om deze kosten te beperken.
 14. Betaling is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen VvE Belang en de Cliënt. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven bankrekeningnummer van VvE Belang. Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling is VvE Belang bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is VvE Belang gerechtigd de declaratienota ter incasso aan te bieden.
 15. De Cliënt kan de opdracht te allen tijde opzeggen, abonnementen en aansluitingen hiervan uitgesloten. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. VvE Belang heeft steeds recht op betaling voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht heeft verricht naar de stand van de werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die zij in het kader van de opdracht heeft gemaakt of nog moet maken. Dit alles te vermeerderen met omzetbelasting.
 16. De rechtsverhouding tussen de Cliënt en VvE Belang wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Cliënt en VvE Belang voortvloeien kunnen ter beslechting alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Breda.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Voor zover zij naast in het Nederlands ook in een andere taal zijn gesteld is bij geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en tevens te raadplegen op de website van VvE Belang, www.vvebelang.nl.
 19. Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze algemene voorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.