Privacy & Cookies

Uw gegevens zijn onze grootste zorg. Wij houden ons aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

VvE Belang bestaat uit een tweetal ondernemingen. Stichting VvE Belang is een onderneming die wordt gedreven als stichting. VvE Belang Service B.V. is een onderneming die wordt gedreven als B.V. Beide ondernemingen worden zowel tezamen als ieder afzonderlijk aangeduid als VVE BELANG. Dit privacy reglement geldt voor beide ondernemingen.

VvE Belang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement, waaronder het cookiebeleid, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het privacy reglement en het cookiebeleid van VvE Belang zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacy beleid zijn opgenomen waarin u – aanvullend op dit algemene privacy reglement – nadere details kunt vinden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VvE Belang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van uitdrukkelijke wettelijke verplichtingen;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VvE Belang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

VvE Belang verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en IP-adres.

Dit doe zij voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting – Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Administratie van aangeslotenen – Wanneer u zich aansluit bij VvE Belang, informeren wij u over uw aansluiting en geven daar uitvoering aan (toezenden VvE Magazine, innen contributie, etcetera).
 • Levering producten en diensten – Wanneer u producten en/of diensten van VvE Belang afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch, per e-mail of via onze websites) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact – Wanneer u contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult , meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites, inlogt op uw account op het forum, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek – Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze aangeslotenen (en appartementseigenaars) en niet- aangeslotenen te behartigen en marktonderzoek te doen.
 • Nieuwsbrieven en e-mailings – Wij informeren u over onze (nieuwe) producten en diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Daarbij houden wij rekening met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met uw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites, waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Voor zover VvE Belang voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

VvE Belang gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VvE Belang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan doormiddel van een uitdrukkelijke geheimhoudingsverklaring;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

VvE Belang bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

E-MAIL EN NIEUWSBRIEVEN

Als u aangesloten bent bij VvE Belang wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw aansluiting en over de door u afgenomen producten en diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten en – als u ons daarom heeft verzocht – nieuwsbrieven van VvE Belang. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar info@vvebelang.nl.

E-mailadressen van niet-aangeslotenen worden gebruikt om informatie te sturen over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van VvE Belang, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar info@vvebelang.nl.

UW RECHTEN

Na een bepaalde periode wist VvE Belang persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage – U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling – U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking – U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken en de vervulling van onze taken daarbij niet in gevaar komt of onmogelijk wordt.
 • Vergetelheid – U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van VvE Belang (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van VvE Belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan ons secretariaat ( info@vvebelang.nl), onder vermelding van ‘mijn persoonsgegevens’. Per post kan ook: VvE Belang, t.a.v. het Secretariaat, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout.

Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

DATALEKKEN

VvE Belang houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

GEBRUIK VAN COOKIES

Op de websites van VvE Belang worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

VVE BELANG EN ANDERE WEBSITES

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN OF KLACHTEN

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy regelement ? Richt deze aan: VvE Belang, t.a.v. het Secretariaat, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout.

U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met VvE Belang via 0162-469120. Of mail via info@vvebelang.nl.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

VvE Belang | 11/05/2018