Aansluitvoorwaarden

Geen kleine lettertjes bij VvE Belang

Begrippen en definities

 1. VvE Belang: VvE Belang bestaat uit een tweetal ondernemingen. Stichting VvE Belang is een stichting; VvE Belang Service BV is een onderneming.
 2. Aangeslotene: de Vereniging van Eigenaars (VvE), de individuele eigenaar, de beheerder, het notariskantoor of de woningcorporatie die een aansluiting heeft bij Stichting VvE Belang.
 3. Aansluiting: aansluiting bij Stichting VvE Belang geeft toegang tot de diensten die VvE Belang aanbiedt aan haar aangeslotenen.
  Contractduur: de aansluiting is voor één jaar.
 4. Jaarbijdrage: de jaarbijdrage is het bedrag dat de aangeslotene jaarlijks aan Stichting VvE Belang verschuldigd is. De bijdrage geeft recht op de diensten die gekoppeld zijn aan de aansluiting.
 5. VvE: de Vereniging van Eigenaars zoals bedoeld in artikel 5:124 BW

Toepasselijkheid en wijzigingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aansluitingen bij Stichting VvE Belang.
 2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van VvE Belang.
 3. Het staat Stichting VvE Belang vrij om deze voorwaarden te wijzigen. De laatst gepubliceerde versie van de voorwaarden is van toepassing op de aansluiting en opzegging.

Jaarbijdrage

 1. De jaarbijdrage wordt elk jaar in de maand van aansluiting gefactureerd.
 2. Betaling is mogelijk per automatische incasso of per factuur. Bij een betaling per factuur wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. De betalingstermijn voor de jaarbijdrage bedraagt 14 dagen.
 4. Als de jaarbijdrage niet binnen 14 dagen wordt voldaan, ontvangt de aangeslotene een herinnering. Stichting VvE Belang brengt redelijke kosten in rekening voor het verzenden van de herinnering. De kosten voor de eerste herinnering bedragen € 2,50; voor de tweede herinnering € 5,00 en voor de laatste herinnering € 7,50.
 5. Bij het uitblijven van betaling, binnen zeven dagen, zonder geldige reden, schort Stichting VvE Belang haar dienstverlening richting de aangeslotene op.
 6. Bij het uitblijven van betaling, zoals bedoeld in het vorige lid, is de aangeslotene in verzuim. Daarmee is Stichting VvE Belang gerechtigd tot het nemen van incassomaatregelen. De daaraan verbonden kosten zullen in rekening gebracht worden bij de desbetreffende aangeslotene. De kosten bedragen tenminste € 25,– maar het staat Stichting VvE Belang vrij meer kosten in rekening te brengen indien en voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.
 7. Stichting VvE Belang stelt jaarlijks de hoogte van de jaarbijdrage vast, waarbij wordt uitgegaan van de bekende inflatiecijfers.
  Aansluiting en opzegging
 8. Een aspirant-aangeslotene kan zich schriftelijk aansluiten bij Stichting VvE Belang. Dit kan ook via de website.
 9. Een aansluiting wordt door Stichting VvE Belang altijd schriftelijk of per e-mail bevestigd.
 10. Een aansluiting is voor de duur van een jaar en wordt telkens voor een volledig jaar verlengd.
 11. Aansluiting bij Stichting VvE Belang geeft recht op de producten en diensten en kortingen die  op de website staan beschreven bij het pakket ‘VvE Basis’.
 12. Elke wijziging in de gegevens van de aangeslotene dient direct te worden doorgegeven aan het secretariaat van VvE Belang, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout of per e-mail: info@vvebelang.nl.
 13. Opzegging van de aansluiting dient schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat van VvE Belang, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout of per e-mail: info@vvebelang.nl
 14. Opzegging is mogelijk tegen het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  De opzegging wordt effectief nadat deze door VvE Belang schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
 15. Door het effectief worden van de opzegging verliest de aangeslotene alle rechten en voordelen, waaronder eventuele kortingen, die aan de aansluiting verbonden zijn.
 16. Opzegging leidt niet tot restitutie van de jaarbijdrage.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox