De VvE valt niet onder de reikwijdte van de Warmtewet

Geplaatst door Administrator (admin) op 29-08-2018
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer is eruit: de VvE valt in de meeste gevallen niet onder de reikwijdte van de Warmtewet. Ook zijn diverse voorwaarden verbeterd. Dat is gunstig voor de VvE want die wordt in de nieuwe wet dus niet gezien als leverancier van warmte. Dus: correctiefactoren mogen weer en de VvE-leden hoeven bij storing geen vergoeding aan zichzelf te betalen. Dat scheelt een flinke hoeveelheid administratie. De lobby van een aantal partijen, waaronder VvE Belang, heeft dus succes gehad!

Na de Tweede Kamer (op 6 maart jl.) heeft op 3 juli jl. ook de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Warmtewet. De wijzigingen komen voort uit de evaluatie die in 2015 heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie was nodig omdat er nogal wat knelpunten waren bij de uitvoering van de Warmtewet. Wanneer de nieuwe wet ingaat, is nog niet bekend.

Sinds de inwerkingtreding van de ‘oude’ wet hebben diverse marktpartijen - waaronder VvE Belang - zich gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt en het ministerie van Economische Zaken om de knelpunten uit de Warmtewet onder de aandacht te brengen. Deze signalen zijn door het ministerie onderkend. Tijdens een bijeenkomst die begin mei 2014 op het Ministerie van Economische Zaken is gehouden, is de inventarisatie van de knelpunten en de uitwerking daarvan gepresenteerd aan diverse belanghebbenden. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor de VvE.

Afrekening in gigajoules en meting in het ketelhuis

Volgens het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe mogen tarieven niet hoger zijn dan het bedrag dat u kwijt zou zijn bij een eigen cv-installatie. Afrekening gebeurt in gigajoules, maar bij blokverwarming zijn meestal geen centrale gigajoulemeters aanwezig. Daarom wordt de plaatsing van een centrale warmtemeter opgenomen in de Warmtewet.

Correctiefactoren

Correctiefactoren mogen weer worden toegepast, bijvoorbeeld om een ongunstige ligging van een appartement of inpandige leidingverliezen te compenseren. Daarvoor wordt een vast aandeel van de totale energiekosten aangemerkt en via een vaste factor in rekening gebracht. Ongeacht het stookgedrag genieten de appartementen namelijk een basiswarmte.

VvE’s niet als leverancier onder de reikwijdte van de nieuwe Warmtewet

Voor VvE’s waarbij de afnemers tevens de eigenaren van het complex en de gebouwgebonden installaties zijn, leidt toepassing van de Warmtewet tot kromme situaties. Zo was het (prijzige) lidmaatschap van een geschillencommissie verplicht, zodat de VvE een geschil met zichzelf kon beslechten. Gevolg hiervan was dat de VvE-leden een boete aan zichzelf zouden moeten betalen bij een langdurige storing van de installatie.

Deze situatie is inmiddels rechtgetrokken. De VvE’s zullen niet gehouden worden aan de verplichtingen van een leverancier die volgen uit de Warmtewet. Als er sprake is van verhuur binnen de VvE dan moet de warmtelevering uitdrukkelijk onderdeel van de huurovereenkomst zijn. Is dat niet het geval, dan bestaat er in het uiterste geval de mogelijkheid dat de VvE toch als leverancier onder de Warmtewet wordt gezien, met alle (administratieve en financiële) gevolgen van dien. Let op: de VvE dient hier duidelijkheid over te geven aan alle (verhurende) eigenaren.

E.E.D is wel van toepassing

Dit betekent overigens niet dat VvE’s buiten de reikwijdte van de E.E.D vallen. Deze Europese Richtlijn maakt namelijk geen onderscheid in eigendomsvorm. Een gevolg van de E.E.D. zijn de meetverplichtingen (warmtemeting).

Wijzigingen

Voor energieleveranciers en afnemers van warmte via blokverwarming, is het volgende van toepassing:

  • Verhuurders van woon- of bedrijfsruimte die optreden als energieleverancier worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.
  • Leden en/of verhuurders die als lid onderdeel zijn van Verenigingen van Eigenaren worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.
  • Voor alle verbruikers blijven artikelen 8 en 8a van toepassing. Iedere verbruiker die is aangesloten op een vorm van collectieve warmtevoorziening heeft daarmee recht op warmtemeting. Dit geldt ook voor een warmtemeter die de hoeveelheid geproduceerde warmte centraal meet.
  • Correctiefactoren voor warmteafgifte via transportleidingen en ligging van de woning worden specifiek benoemd en toegestaan.
  • Bij een eventueel geschil met betrekking tot warmtelevering- of warmtekosten, kunnen VvE-leden zich wenden tot de kantonrechter. Huurders kunnen weer terecht bij de Huurcommissie.

De volledige herziening van de Warmtewet en de bijbehorende beschrijving is op de website van de Tweede Kamer te vinden. Binnenkort wordt ook de lagere regelgeving zoals het Warmtebesluit en het Servicekostenbesluit aangepast, zodat duidelijk wordt wat de wetswijzigingen voor praktische gevolgen zullen hebben.

Terug