Formele vrijstelling Wtt vergunningsplicht voor VvE beheerders een feit!

Geplaatst door Administrator (admin) op 10-12-2014
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

 

Medio 2013 zijn meerdere leden van VGM NL geconfronteerd met banken (waartoe te rekenen onder meer de Rabobank) die stellen dat professionele beheerders en/of bestuurders van een VvE in het bezit dienen te zijn van een vergunning in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Daardoor bleek het niet meer mogelijk om bankrekeningen te openen ten behoeve- en ten name van VvE's.

Naar aanleiding van deze berichten is het VGM NL bestuur in contact getreden met De Nederlandsche Bank, het ministerie van Financiën en het ministerie van BZK. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat is vastgesteld dat het beheren en besturen van de VvE's niet binnen de reikwijdte van de Wtt valt.

Inmiddels kunnen wij met plezier berichten dat de vrijstelling van de Wtt vergunningsplicht voor professionele VvE beheerders die zich in hoofdzaak of uitsluitend met VvE beheer bezighouden, een feit is. Wij zijn verheugd dat onze inzet tot deze formele vrijstelling heeft geleid!

Dit besluit is gepubliceerd  in de Staatscourant. Artikel 3c is toegevoegd met onderstaande tekst:

"Artikel 3c
Vrijstelling van het artikel 2. eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren genoemde verbod wordt verleend aan rechtspersonen, vennootschappen of natuurlijke personen die in hoofdzaak of uitsluitend diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht trustkantoren, verlenen aan verenigingen van eigenaars als bedoeld in Boek 5, titel 9, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek."

Bron: VGM NL

  •  
Terug