Minister Kamp houdt vast aan interpretatie ontzorgmodel opwekken duurzame energie

Geplaatst door Administrator (admin) op 11-12-2013
NIEUWS >> ENERGIELOKET

10 december 2013

Minister Kamp van Economische Zaken houdt vast aan zijn eerdere uitspraken: een verbruiker moet met een eigen of gehuurde installatie duurzame elektriciteit opwekken om in aanmerking te komen voor saldering en/of een korting op de energiebelasting. Marijke Vos van GroenLinks diende een motie in om gebruiker te vrijwaren van het betalen van energiebelasting. Deze motie is ondertekend door de kamerleden Vos (Groen Links), Thissen (Groen Links), Strik (Groen Links), Koning (PvdA) en Vlietstra (PvdA). SP steunt de motie ook. Het CDA zal gezien haar eerdere uitlatingen de motie waarschijnlijk steunen. D66 en andere kleinere partijen moeten zich nog uitspreken. Bij steun van deze partijen, is er een meerderheid die voor de motie stemt. Dinsdag 17 december wordt er gestemd in de Eerste Kamer.

Ontzorgmodel

Vooraf is er veel ophef geweest over het ‘ontzorgmodel’. Kamp interpreteerde het wetsvoorstel als volgt: alleen projecten waarbij ‘de opwekking van de elektriciteit plaatsvindt voor rekening en risico van de verbruiker’ komen in aanmerking voor vrijstelling van de energiebelasting. Kamp bleef in de behandeling van het wetsvoorstel van de Elektriciteitswet grotendeels bij deze lezing. Kamp: “Salderen kan alleen toegepast worden als de elektriciteit door de verbruiker zelf wordt opgewekt en dit voor eigen rekening en risico doet. Dat is de regel die de Belastingdienst in de nieuwe wet gaat toepassen. Een bedrijf die ontzorgt en een installatie aanbiedt, loopt zelf het risico en niet de verbruiker. Dan voldoe je niet aan de definitie van zelf opwekken en daarmee niet aan de salderingsregeling”. Kamp gaf toe dat er in het verleden door verschillende belastinginspecteurs andere beslissingen zijn genomen. Beloften die belastinginspecteurs in het verleden hebben gedaan, worden door de vingers gezien. Nieuwe gevallen worden volgens de nieuwe wet toegepast.

Motie

Marijke Vos (Groen Links) en Anne Koning (PvdA) legde de VVD’er tijdens de behandeling het vuur aan de schenen. Volgens Vos voegt de minister met zijn interpretatie zelf iets toe aan de wet. Ook Koning wees de minister erop dat in de hele wet de woorden ‘risico’ en ‘zelf opwekken’ niet voorkomen. Vos diende naar aanleiding van de antwoorden van Kamp een motie in. Kort samengevat komt het erop neer dat GroenLinks gebruikers van lokale elektriciteits wil vrijwaren van het betalen van energiebelasting en dat de voorwaarde ‘voor eigen rekening en risico’ van tafel gaat. De ingediende motie wordt in ieder geval gesteund door regeringspartij PvdA en oppositiepartij CDA. Zodra ook SP en D66 zich erachter scharen, is er een meerderheid voor de motie. Kamp verdedigde zich door erop te wijzen dat ‘in de wet letterlijk staat dat zodra de verbruiker zelf de elektriciteit opwekt die voor eigen rekening en risico moet gebeuren’.

Stimuli lokale energie

De VVD-politicus bleef erop hameren dat de overheid lokale energieopwekking wil stimuleren. Kamp: “De huidige wetgeving vormt geen belemmering voor lokale energieopwekking. We hebben drie stimuli voor lokaal geproduceerde elektriciteit: de salderingsregeling (‘achter de meter’), de SDE+ – subsidieregeling en de korting op de energiebelasting voor collectieve opwek (‘voor de meter’). Met saldering krijgt de eigenaar van een duurzame energie installatie ongeveer 23 cent per kWh. Collectieve opwek, met de korting van 7,5 cent op de energiebelasting en vrijstelling van btw, leidt tot een opbrengst tussen de 14 en 17 cent per kWh”, aldus Kamp.

Saldering

Kamp liet ook doorschemeren hoe hij de toekomst ziet van de huidige salderingsregeling. Tot 2017 is de huidige salderingsregel weliswaar zeker gesteld, maar daarna zal de regeling veranderen. Zo ziet Kamp al voor zich dat saldering ‘achter’ en ‘voor de meter’ in 2020 geïntegreerd gaan worden. Ook benadrukte Kamp nogmaals dat saldering achter de meter niet wordt toegestaan: “Zodra bewoners van een flat samen besluiten om zonnepanelen op het dak te plaatsen, dan kan de opgewekte elektriciteit gebruikt worden voor de verlichting in de portieken en de lift. Deze bewoners kunnen de opwek niet salderen met hun eigen verbruik”.

Postcoderoos

Kamp legde nogmaals het begrip ‘postcoderoos’ uit, het beleidsvehikel die is opgenomen in het Energieakkoord. Kamp: “Zodra er een collectief opwekproject start in een bepaald postcodegebied, vormen alle direct aangrenzende postcodegebieden de ‘postcoderoos’. Op papier kunnen hierdoor (in stedelijke gebieden) tussen de 10.000 en 70.000 deelnemen aan een project”. Kamp is niet van plan om deze postcoderoos uit te breiden. Zowel GroenLinks als PvdA wezen Kamp erop dat de postcoderoos in de praktijk tot problemen kan leiden.Kamp gaf een handreiking: experimenten kunnen met een ‘Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) toestemming krijgen. Kamp: “We zijn bereid om op grond van deze pilot-ervaringen een fundamentele wetsherziening door te voeren”. Wat deze ‘fundamentele herziening’ moet inhouden, werd niet verder besproken.

Dinsdag 17 december wordt er gestemd over de motie en het wetsvoorstel.

Motietekst
Hieronder de motietekst.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in artikel 50, vijfde lid, onderdeel a, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) wordt geregeld dat gebruikers van elektriciteit die hernieuwbare elektriciteit opwekken gevrijwaard worden van het betalen van energiebelasting over die opwek;

overwegende, dat wij hiermee de huidige praktijk handhaven;

verzoekt de regering de vrijstelling van energiebelasting van toepassing te laten zijn zoals nu verwoord in artikel 50, vijfde lid, onderdeel a, en niet de voorwaarde op te leggen dat de opwek voor ‘eigen rekening en risico’ van de gebruiker moet plaatsvinden om voor vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen; en gaat over tot de orde van de dag.

http://www.energieoverheid.nl/2013/12/10/kamp-houdt-vast-aan-interpretatie-ontzorgmodel/

Terug