Warmtewet 1.1 voor VvE's

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 10-04-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De nieuwe Warmtewet treedt – gedeeltelijk – in werking op 1 juli a.s. Vanaf dat moment gelden alle regels voor de VvE die in de wet staan. Deze ‘Warmtewet 1.1’ komt in de plaats van de ‘oude’ Warmtewet die in 2014 inging. Die was nadelig voor de VvE. Samen met andere organisaties heeft VvE Belang dat met succes aangetoond. Het tweede deel van de nieuwe Warmtewet treedt pas in werking als het Warmtebesluit gereed is. Men streeft naar inwerkingtreding per 1-1-2020.

Warmtewet 1.1

De wijziging van de Warmtewet is op 6 maart 2018 door de Tweede Kamer goedgekeurd met 123 stemmen voor en 27 tegen. Deze wijzigingen komen voort uit de evaluatie die in 2015 heeft plaatsgevonden. Deze evaluatie kwam op haar beurt voort uit het feit dat er knelpunten waren bij de uitvoering van de Warmtewet. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor de VvE:

  1. Afrekening in gigajoules en meting in het ketelhuis

Volgens het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe mogen tarieven niet hoger zijn dan het bedrag dat u kwijt zou zijn bij een eigen cv-installatie. Afrekening gebeurt in gigajoules, maar bij blokverwarming zijn meestal geen centrale gigajoulemeters aanwezig. Daarom wordt de plaatsing van een centrale warmtemeter opgenomen in de Warmtewet.

  1. Correctiefactoren

Correctiefactoren mogen weer worden toegepast, bijvoorbeeld om een ongunstige ligging of inpandige leidingverliezen te compenseren. Daarvoor wordt een vast aandeel van de totale energiekosten aangemerkt en via een vaste factor in rekening gebracht. Ongeacht het stookgedrag genieten de appartementen namelijk een basiswarmte.

  1. Gedeeltelijke uitzondering van VvE’s

Voor VvE’s waarbij de afnemers tevens de eigenaren van het complex en de gebouwgebonden installaties zijn, leidt gelijkstelling van alle gebouwen tot kromme situaties. Zo was de (prijzige) lidmaatschap van een geschillencommissie verplicht, zodat de VvE een geschil met zichzelf kon beslechten. Gevolg hiervan was dat de VvE-leden een boete aan zichzelf zouden moeten betalen bij een langdurige storing van de installatie.

Deze situatie is inmiddels rechtgetrokken. VvE’s zullen niet gehouden worden aan de verplichtingen van een leverancier die volgen uit de Warmtewet.

E.E.D is wel van toepassing

Dit betekent overigens niet dat VvE’s buiten de reikwijdte van de E.E.D vallen. Deze bindende Europese directieven maken namelijk geen onderscheid in eigendomsvorm. De E.E.D. is opgenomen in artikel 8 en 8a van de Warmtewet.

Wijzigingen

Voor energieleveranciers en afnemers van warmte via blokverwarming, is het volgende van toepassing:

· Verhuurders van woon- of bedrijfsruimte die optreden als energieleverancier worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.

· Leden en/of verhuurders die als lid onderdeel zijn van Verenigingen van Eigenaars worden grotendeels uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet.

· Voor alle verbruikers blijven artikelen 8 en 8a van toepassing. Iedere verbruiker die is aangesloten op een vorm van collectieve warmtevoorziening heeft daarmee recht op warmtemeting. Dit geldt ook voor een warmtemeter die de hoeveelheid geproduceerde warmte centraal meet.

· Correctiefactoren voor warmteafgifte via transportleidingen en ligging van de woning worden specifiek benoemd en toegestaan.

· Bij een eventueel geschil met betrekking tot warmtelevering- of warmtekosten, kunnen VvE-leden zich wenden tot de kantonrechter. Huurders kunnen weer terecht bij de Huurcommissie.

De volledige herziening van de Warmtewet en de bijbehorende beschrijving is op de website van de Tweede Kamer te vinden. De komende periode wordt ook de lagere regelgeving zoals het Warmtebesluit en het Servicekostenbesluit aangepast, zodat duidelijk wordt welke praktische gevolgen de wetswijzigingen zullen hebben.

Warmtewet 2.0?

Er ligt alweer een nieuwe Warmtewet (2.0) klaar. Deze nieuwe Warmtewet moet de gang van zaken regelen als Nederland massaal overstapt van fossiele op hernieuwbare energie. Deze week is duidelijk geworden dat het tweede gedeelte van de Warmtewet definitief op 1 januari 2020 in werking treedt. We houden u op de hoogte.

Terug