Crowdfunding

VvE Belang heeft in samenwerking met Collin Crowdfund NV het initiatief ontwikkeld om voor VvE’s in Nederland crowdfunding beschikbaar te stellen.

Voor VvE Belang betekent dit dat er na een proces van jaren van onderzoek en gesprekken met veel partijen in de markt eindelijk een product beschikbaar komt waarbij het mes aan 2 kanten snijdt.

Het is en blijft voor VvE’s moeilijk, zo niet onmogelijk om een lening aan te gaan. Banken willen er niet aan. Het is lastig, moeilijk en duur (handling). Door middel van crowdfunding wordt het nu ook voor VvE’s mogelijk om te lenen.

Aan de andere kant ontvangt de VvE nauwelijks rente over het spaartegoed. Vaak krijgt VvE Belang de vraag of wij niet voor een beter rendement op het spaargeld kunnen zorgen. Wij hebben geen invloed op het rentebeleid van de banken. Maar met het crowdfund-initiatief kan de VvE in elk geval over een stukje van het spaartegoed wat meer rendement maken.

U vindt in dit gedeelte van de website informatie over VvE Crowdfunding. Deze informatie gaat zowel over Lenen alsook over Investeren.

Lees hier de brochure.

Via de onderstaande knoppen kunt u zich als Lener of als Investeerder laten registreren!

Ik wil lenen     Ik wil investeren

 • Wat is crowdfunding?

  Het woord crowdfunding zegt het al: de crowd (een grote groep mensen) zorgt samen voor de financiële middelen die nodig zijn om een plan van een ondernemer of een VvE te realiseren.

  Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders (geldgevers) aan particulieren of ondernemingen (geldvragers) via een doorgaans online platform (crowdfundingplatform). Crowdfundingplatformen brengen geldvragers en geldgevers samen.

  VvE Crowdfunding richt zich op de financiering van gezonde VvE’s die via andere VvE’s, eigen leden en andere appartementseigenaren (investeerders) een mooi rendement willen bereiken tegen verantwoorde risico’s.

 • Waarom crowdfunding?

  De Nederlandse banken staan niet open voor het financieren van VvE’s. Om die reden is het ook belangrijk om alternatieve financieringsvormen aan te bieden aan de VvE.

  Onder de Nederlandse VvE bestaat een behoorlijke financieringsbehoefte. Uit enquêtes blijkt dat circa 20% van de VvE’s de komende jaren een financieringsbehoefte heeft.

  Anderzijds zijn er behoorlijk wat VvE’s die een goed gevuld reservefonds die een verantwoord gedeelte van hun spaartegoed kunnen inzetten in de financiering van andere VvE’s. VvE’s in Nederland hebben naar schatting ca 2 – 3 miljard euro op de bankrekening staan.

  Om op een verantwoorde wijze te kunnen voorzien de financieringsbehoefte van de VvE wordt vraag een aanbod bij elkaar gebracht door middel van de crowdfunding. Er zijn in Nederland tientallen crowdfundplatforms actief.

  Er zijn verschillende verschijningsvormen, waarvan crowdfunding via het uitlenen van geld (loan based) en investeren in bedrijven (equity based) onder het toezicht van de AFM vallen.

  VvE Belang heeft ervoor gekozen om samen te werken met Collin Crowdfund (www.collincrowdfund.nl), de marktleider onder de crowdfundplatforms in Nederland.

 • Wie is Collin Crowdfund?

  Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfinance platform voor gevestigde, kredietwaardige MKB-bedrijven, die financiering zoeken voor hun ambities.

  Zes van de tien ondernemers geven aan dat hun groei belemmerd wordt door gebrek aan financiering, terwijl bestaande financieringen met regelmaat versneld worden afgebouwd. Daar tegenover staat de schreeuwende behoefte van 250 miljard creditgeld van investeerders aan beter rendement.

  Collin verstrekte haar eerste lening in juni 2014. Sinds het vierde kwartaal van 2015 is Collin marktleider in de Nederlandse Crowdfunding markt. Per oktober 2016 heeft Collin circa € 50 miljoen aan leningen gefaciliteerd. Van de goedgekeurde leningaanvragen die verschenen zijn op het platform is 100% succesvol gefund.

  De oprichters van Collin hebben er voor gekozen om het bankwezen te verlaten en de noodzakelijke verandering zelf te creëren in plaats van toe te kijken. Samen met een professionele IT-partner brengt Collin met haar businessmodel de oplossing voor vier vraagstukken bij elkaar:

  1. Terug naar de meest oorspronkelijke vorm van bankieren.

  Op innovatieve wijze keert Collin terug naar de oorspronkelijke basis van bankieren, waarbij de investeerder met creditgeld zelf bepaalt, waarin hij investeert.

  2. De mensfactor in balans met optimale automatisering.

  Collin kiest ervoor om haar maximaal geautomatiseerde platform te combineren met de ‘mensfactor’. Collin zoekt daarin een constant evenwicht. Bijvoorbeeld via de gepassioneerde en makkelijk toegankelijke medewerkers van het platform (op werkdagen van 9.00 uur tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar).

  3. Actief samenwerken met banken.

  De nieuwe realiteit vraagt van banken om samen te werken. Collin is daar maximaal toe bereid! Hiermee geven we als samenwerkende organisaties blijk van realiteitszin en geven we u de kans die u verdient!

  4. Focus op win-win voor ondernemers en investeerders.

  Voor Collin is ‘ruimte geven’ aan uw ambities een belangrijke drijfveer. Tegelijkertijd kunt u als ondernemer alleen maar bediend worden als investeerders zich op hun gemak voelen bij Collin. Natuurlijk is een mooi rendement een belangrijke drijfveer, maar belangrijker is het vertrouwen in de aanpak van Collin Crowdfund. Het perfect functionerende platform, de directe betrokkenheid in het aanvraagproces van de Crowdfund Coach, de deskundigheid van de Groen Licht Commissie en de jaarlijkse update als onderdeel van de communicatie tussen u en de investeerders.

  Collin Crowdfund heeft in november 2016 de Gouden Stier 2016 gewonnen als beste Crowdfund platform van Nederland.

 • Crowfunding en het appartementsrecht

  1. Lenen

  Het onderwerp ‘lenen” heeft binnen het appartementsrecht de nodige belangstelling gehad de afgelopen jaren. Inmiddels is de Wet Verbetering Functioneren VvE’s bij de Tweede Kamer ingediend (Vergaderjaar 2015-2016, 34 479 nr.1).

  Deze wet regelt dat in artikel 5:126 uitdrukkelijk wordt bepaald dat de VvE voor het verrichten van onderhoud (en verbeteringen) een geldlening mag aangaan.

  Onder huidig recht is het aangaan van een lening door een VvE in het burgerlijk wetboek niet verboden. In de modelreglementen is wel bepaald dat de VvE geen verplichting mag aangaan met een looptijd langer dan een jaar, tenzij het beheer en onderhoud betreft.

  De uitleg van deze bepaling leidt tot discussie. Een mogelijke uitleg is dat het aangaan van een lening gezien kan worden als (een verlengde van) een onderhouds- of beheersdaad. Het aangaan van een financiering is dan toegestaan. Er is ook een stroming die stelt dat een besluit tot het aangaan van een financiering geen verplichting is die het onderhoud of beheer betreft. Dan is het aangaan van een financiering niet toegestaan. Het is daarom goed dat de wetgever duidelijkheid verschaft.

  2. Investeren

  Mag een VvE een deel van het reservefonds investeren in een lening aan een andere VvE? Mag een VvE beleggen?

  Op de eerste plaats moet bepaald worden wat de akte daarover bepaald. In sommige aktes, met name aktes die na het Icesave-affaire tot stand zijn gekomen, verbieden beleggen uitdrukkelijk. Als er geen verbod is in de akte, is het bepaalde in het reglement relevant.

  Artikel 43 lid 4 van het MR 2006 bepaalt:
  De vergadering kan besluiten tot belegging van de gelden van het reservefonds, welke belegging dient te geschieden met inachtneming van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische eisen op beleggingsgebied als rentabiliteit, solvabiliteit, risicospreiding en afstemming op het doel van het reservefonds.

  Uit deze bepaling kan worden afgeleid dat beleggen is toegestaan, mits aan de voorwaarden is voldaan.

  Crowdfunding is inmiddels een algemeen aanvaard fenomeen, dat onder toezicht van de AFM staat. Verder moet de investerende VvE rekening houden met bedrijfscommissie eisen op beleggingsgebied.

  Daarom heeft VvE Belang in samenwerking met Collin Crowdfund een investeringstoets voor VvE die willen investeren ontwikkeld. Het mag duidelijk zijn dat de investerende VvE slechts een beperkt deel van het reservefonds kan investeren. Bovendien wordt geadviseerd om een investering te spreiden.

 • Voor wie?

  Het VvE Crowdfundinitiatief is ontstaan vanuit de gedachte “van VvE’s, voor VvE’s”.

  Leningaanvragen kunnen alleen ingediend worden door VvE’s, die aangesloten zijn bij VvE Belang.

  Investeren staat open voor appartementseigenaren en VvE’s. Daarbij is ervoor gekozen om een bepaalde volgorde aan te houden. Indien een aanvraag is goedgekeurd krijgen de volgende investeerders de mogelijkheid te investeren:

  • Eigen leden van de lenende VvE’s
  • Andere VvE’s
  • Andere appartementseigenaren in Nederland
  • Andere investeerders (van Collin)

  De laatste groep investeerders komt pas in aanraking met de leningaanvraag, indien de lening niet “volgeschreven” (gefund) wordt binnen de inner circle van de VvE’s en de appartementseigenaars.

 • Risico's en annuïtaire aflossing

  Wat zijn de risico’s die verbonden zijn aan crowdfunding? Het risico wordt ervaren aan de investeerderskant. Alvorens daar op in te gaan is het goed op te merken dat er tot op heden geen defaultrisico’s zijn genoteerd bij VvE’s. De afgelopen jaren zijn VvE’s ook financieringen aangegaan, met name verstrekt door Svn, maar ook door enkele commerciële banken (zij het mondsjesmaat). Het risico is op historische cijfers dus uiterst klein.

  Dit zal ook een gevolg zijn van de wettelijke voorzieningen bij VvE’s. Voordat een externe partij (bank, financier of leverancier) te maken krijgt met een betalingsachterstand van een VvE, is er al een heel traject binnen de VvE achter de rug. Bij een adequaat incassobeleid van de VvE, komt men eigenlijk niet toe aan een betalingsachterstand van de VvE zelf.

  Wat kunt u zelf doen?

  Het is belangrijk om als investeerder de investering te spreiden over verschillende projecten. Spreiding is heel makkelijk bij crowdfunding, omdat de investeerder via de website en zijn eigen account (registratie) heel makkelijk kan aangeven op welke lening hij voor welk bedrag hij inschrijft.

  U doet als VvE en als particulier een zogenaamde investeerderstoets. In deze toetst wordt u op de risico’s gewezen en de VvE krijgt een richtlijn welk deel van het reservefonds voor investering in aanmerking komt.

  Wat doen VvE Belang en Collin?

  VvE Crowdfund bestaat bij de gratie van investeerders. Wij doen er dus alles aan om risico’s voor u te beperken:

  • Wij beoordelen elke leningaanvraag kritisch volgens vaste procedures en door
   deskundige functionarissen.
  • Wij onderhouden nauw contact met de aanvragende VvE en desnoods gaan we langs op
   locatie.
  • VvE’s worden getoetst via het onafhankelijk creditratingbureau Dun & Bradstreet.
  • Elke VvE wordt qua solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit getoetst. De conclusie komt tot
   uiting in de Collin credit score.
  • Minimaal één keer per jaar ontvangt u een update over de ontwikkelingen van de
   onderneming waaraan u geld uitleent.
  • Collin opereert onder de vlag van de benodigde ontheffing van de Autoriteit Financiële
   Markten (AFM).

  Bij VvE Crowdfunding wordt bovendien gekozen voor een annuïtaire aflossing van de lening. Dat betekent dat direct na de start van de lening (nadat de lening dus gefund is) de investeerder maandelijks rente en aflossing ontvangt en dus op die manier neemt het incasso-risico per maand af.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox