PLUSPAKKET VOORWAARDEN

Een pluspakket is geen rechtsbijstandverzekering. VvE Belang zal per verzoek beoordelen of deze onder de werking van het Pluspakket valt. In deze voorwaarden staan de spelregels van het Pluspakket. Dat zijn de afspraken tussen u en VvE Belang. Het is belangrijk dat u de voorwaarden goed leest en bewaart. U leest hierin namelijk in welke zaken VvE Belang juridische hulp verleent en in welke zaken niet.

 1. Inhoud Pluspakket VvE Belang:

1.1. VvE Belang verleent juridisch advies en juridische bijstand in de vorm van een Pluspakket voor aangesloten VvE’s.

Voornoemde dienstverlening houdt het volgende in.

 1. Helpdesk:
  Onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk voor eerstelijns juridisch advies van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Eerstelijns juridisch advies doelt op directe beantwoording van (korte) juridische vragen.
 2. Juridische Dienstverlening:
  Advisering en/of bijstand in geschillen waarvan jaarlijks de eerste 4 uur gratis zijn. Daarna juridische dienstverlening tegen een aangeslotenen uurtarief van € 158,- (inclusief btw).
  Advisering en/of bijstand in geschillen houdt in:
  * Advisering: Alle nodige schriftelijke eerstelijns adviezen waar de VvE behoefte aan heeft.
  * Bijstand in geschillen:Alle werkzaamheden ter voorkoming, ter begeleiding en ter afwikkeling van geschillen zowel binnen als buiten de VvE. Onder geschil wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan een verschil van mening met één of meer andere partijen over overeenkomsten en rechtshandelingen, waarbij aannemelijk is dat via een (gerechtelijke) procedure een oplossing moet worden bereikt en waarbij geen sprake is van wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.
 3. Bijstand in incassozaken:
  De VvE kan op grond van het pakket aanspraak maken op de hierna genoemde incassodiensten voor het incasseren van geldvorderingen van de VvE:
  * Bij buitengerechtelijke incasso: maant VvE Belang de schuldenaar schriftelijk en eventueel telefonisch aan tot betaling van de geldvordering en geeft VvE Belang een advies over de haalbaarheid van de gerechtelijke incasso.
  * Bij gerechtelijke incasso (verstek): dagvaarding van de schuldenaar bij het kantongerecht en alle verrichtingen ter verkrijging van een vonnis.
  * Bij gerechtelijke incasso (verweer): op verzoek van de VvE wordt in de procedure juridische bijstand verleend tegen een aangeslotenen uurtarief van € 155,- (inclusief btw). De VvE kan er in dit kader ook voor kiezen om gebruik te maken van de vier uur gratis juridische dienstverlening waar zij recht op heeft.
 4. Diensten met een vaste lage prijs:
  De VvE kan in plaats van gebruik te maken van 4 uur gratis juridische dienstverlening per jaar tevens gebruik maken van de onderhavige diensten tegen een vaste lage prijs.

Kosten Juridisch Pluspakket (bovenop uw aansluitingskosten) € 305,00 per jaar.

Product Vaste prijs Basispakket Voordeel Juridisch Pluspakket
Opstellen gebruikersovereenkomst € 316,00 Volledig in Pluspakket
(€ 11,00 voordeel)
Screening overeenkomst € 395,00 Volledig in Pluspakket
(€ 90,00 voordeel)
Screening Huishoudelijk Reglement € 611,00 Pluspakket + € 205,00 
(€ 101,00 voordeel)
Opstellen Huishoudelijk Reglement € 917,00 Pluspakket + € 510,00
(€ 102,00 voordeel)
Jurist op bezoek € 509,00 Pluspakket + € 124,00 
(€ 80,00 voordeel)
Jurist online € 316,00 Volledig in Pluspakket
(€ 11,00 voordeel)
Procedures/bemiddeling o.v. aangeslotenen tarief
€ 158,00/uur
Eerste vier uur gratis

1.2 VvE Belang verleent het onder artikel 1.1 genoemde juridisch advies en de juridische (incasso)bijstand aan de VvE op de volgende onderdelen:

 1. Oprichting van de VvE:
  I. Kwesties met betrekking tot de uitleg van en/of toelichting op de wet, de akte van splitsing, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement.
 2. Besluitvormingsprocessen binnen de VvE:
  I. Kwesties met betrekking tot de totstandkoming van de besluitvorming binnen de VvE, waaronder geschillen met de leden van de VvE over de rechtsgeldigheid van een genomen besluit.
 3. Ingebruikname van het gebouw:
  I. Kwesties met tot betrekking tot gebreken en/of tekortkomingen die in het proces-verbaal van oplevering zijn opgenomen, alsmede kwesties met tot betrekking gebreken en/of tekortkomingen, welke zich manifesteren na de oplevering, daaronder begrepen verborgen gebreken, alsmede garantiekwesties.
 4. Gebruik van het gebouw, daaronder begrepen de gemeenschappelijke ruimtes, door de leden van de VvE, huurders of andere gebruikers:
  I. Kwesties tegen leden van de vereniging, huurders of andere gebruikers over hinder en overlast en, het al dan niet, onrechtmatig gebruik van het gebouw.
 5. Contractuele verhoudingen van de VvE met derden:
  I. Kwesties uit overeenkomsten ter zake van de levering van goederen of diensten aan de VvE;
  II. Kwesties uit (garantie)overeenkomsten inzake een verbouwing, reparatie of onderhoud van het onroerend goed voor zover dit betrekking heeft op de gemeenschappelijke gedeelten.
 6. Overige aangelegenheden:
  I. Het verhalen van schade waarvoor derden jegens de VvE wettelijk aansprakelijk zijn;
  II. Kwesties inzake burenrecht en erfdienstbaarheden als VvE jegens derden.
 1. Omvang Pluspakket VvE Belang

2.1 VvE Belang geeft (incasso)bijstand in geschillen, waarbij geen sprake is van wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Dit betreffen dus alle procedures welke tot de competentie van de Sector Kanton van de Rechtbanken behoren, alsmede arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en Geschillencommissies.

2.2 Alle binnen en buiten rechte te maken externe kosten, zoals kosten van deskundigen, arbiters, deurwaarders, griffierecht, kadastrale leges, uittreksels, waarborgsommen, getuigen, notariële kosten en publicatie- en veilingkosten komen steeds volledig voor rekening van de VvE. VvE Belang zal zich tot het uiterste inspannen om deze kosten tot een minimum te beperken.

2.3 Indien sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat zal VvE Belang geen bijstand verlenen maar wel binnen de reikwijdte van art. 1.2 juridisch advies uitbrengen. De advocaatkosten zijn voor rekening van de VvE.

2.4 In het geval van een gerechtelijke procedure is VvE Belang gerechtigd aan de wederpartij van de VvE buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke kosten komen ten gunste van VvE Belang. VvE Belang zal in het geval van gerechtvaardigde belangen afzien van het incasseren van buitengerechtelijke kosten.

2.5 In het geval van incassozaken heeft de VvE bij inning van de openstaande factuur recht op de hoofdsom en de rente; de buitengerechtelijke kosten komen toe aan VvE Belang.

2.6 De VvE kan geen aanspraak maken op vergoeding van de aan haar bij enig rechterlijk vonnis toegewezen proceskosten, tenzij deze door haar zijn voorgeschoten.

2.7 Voorafgaand aan het inschakelen van getuigen en het (noodzakelijk) aanwenden van rechtsmiddelen en het treffen van een dading of schikking, pleegt VvE Belang tevoren overleg met de VvE.

2.8 Indien sprake is van werkzaamheden in het kader van het wijzigen van de splitsingsakte welke door een notaris uitgevoerd moeten worden, zal VvE Belang de VvE van een stappenplan voorzien. Eventuele notariskosten zijn voor rekening van de VvE.

2.9 Voor het overige houdt VvE Belang de VvE steeds op de hoogte van het verloop van de zaak.

 1. Uitsluitingen en beperkingen

3.1 VvE Belang verleent geen juridisch advies en juridische (incasso)bijstand in de volgende gevallen:

 1. fiscale of fiscaalrechtelijke kwesties;
 2. bestuursrechtelijke kwesties;
 3. kwesties tussen organen van de VvE;
 4. Kwesties over arbeidsrechtelijke aangelegenheden, waarin de VvE als werkgever optreedt met een in dienst van de VvE zijnde werknemer;
 5. Kwesties met voormalige bestuursleden over hun mogelijk onrechtmatig handelen.
 6. strafrechtelijke kwesties, waaronder begrepen overtredingen benoemd in de wet economische delicten.
   

3.2 VvE Belang verleent slechts bijstand indien het gaat om een geschil met of een vordering op een in Nederland gevestigde wederpartij en indien het Nederlands recht van toepassing is.

3.3 VvE Belang staakt haar werkzaamheden zodra de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend.

3.4 VvE Belang is niet verplicht juridisch advies en juridische (incasso)bijstand te verlenen indien sprake is van een (potentieel) belangenconflict, bijvoorbeeld in het geval een wederpartij reeds wordt bijgestaan door VvE Belang. In alle gevallen waarin VvE Belang de opdracht niet zou kunnen aanvaarden, zal VvE Belang zich inspannen om voor de VvE een passende oplossing te vinden.

3.5 Als er geen redelijke kans meer bestaat voor de VvE om gelijk te krijgen, is VvE Belang gerechtigd haar dienstverlening te stoppen. Dit geldt ook als de VvE de belangen van VvE belang schaadt, bijvoorbeeld als de VvE te laat het verzoek om juridische hulp indient en VvE Belang de VvE alleen kan helpen door meer kosten te maken of meer inspanningen te doen.

 1. Aanmelding

4.1 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zullen in beginsel alle contacten namens de VvE door het bestuur van de VvE met VvE Belang worden onderhouden.

4.2 Indien de behandeling van een mogelijk geschil door de VvE niet zelf kan worden opgelost, zal de VvE zo spoedig mogelijk het potentiële geschil aan VvE Belang ter behandeling voorleggen.

 1. Vergoeding

5.1 De kosten van een Pluspakket zijn € 305,- inclusief btw.

5.2 VvE Belang is – onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 – gerechtigd de vergoeding jaarlijks te wijzigen. Van een wijziging van de vergoeding zal de VvE tenminste 3 maanden voor de datum van ingang van de wijziging op de hoogte worden gesteld. Voor het geval de VvE niet instemt met de wijziging van de vergoeding, heeft de VvE het recht de overeenkomst per brief of e-mail met ontvangstbevestiging te beëindigen binnen 2 maanden nadat de VvE van de wijziging op de hoogte is gesteld. Maakt de VvE binnen die termijn geen gebruik van haar bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen, dan wordt de wijziging als geaccepteerd beschouwd.

5.3 De vergoeding zal in ieder geval – zonder overleg – per 1 januari van elk jaar kunnen worden verhoogd op basis van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 1. Duur van de overeenkomst

6.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar en wordt daarna telkens stilzwijgend voor een termijn van 1 (één) jaar verlengd.

6.2 Deze overeenkomst gaat per (datum ingang contract)

6.3 Deze overeenkomst kan door elk der partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd per brief of e-mail met ontvangstbevestiging met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

6.4 De overeenkomst kan per direct worden beëindigd, indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling verkrijgt. Voorts kan de overeenkomst per direct worden opgezegd indien één der partijen niet voldoet aan de verplichtingen die uit deze overeenkomst voorvloeien en hierin volhardt, ook na ingebrekestelling brief met een redelijke termijn tot nakoming.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van VvE Belang is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door VvE Belang gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is een mogelijke schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro).

7.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door de VvE een derde partij die geen deel uitmaakt van VvE Belang wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van de opdracht te verrichten, is VvE Belang niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde partij mochten worden gemaakt.

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt aanspraak op schadevergoeding indien niet binnen 1 (één) jaar nadat de feiten waarop de vordering is gebaseerd bij de VvE bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.4 De dossiers van VvE Belang worden gedurende tenminste 7 (zeven) jaar bewaard, waarna het VvE Belang zonder enig nader bericht vrij staat het dossier te vernietigen.

 1. Geschillenregeling

8.1 Alle geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit deze overeenkomst dan wel eventueel hieruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

8.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijzigingen/aanvullingen van deze overeenkomst

9.1 Indien en voor zover deze overeenkomst gewijzigd c.q. aangevuld wordt, kan zulks slechts schriftelijk geschieden bij een nadere schriftelijke overeenkomst tussen partijen.