Splitsingsakte

Net als bij de aankoop van een huis ontvangt u bij de aankoop van een appartement een eigendomsakte. Naast deze akte ontvangt u een splitsingsakte (met splitsingstekening). Het splitsingsreglement is daarvan een onderdeel. Misschien wordt in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement (MR). Dat komt dan in de plaats van een ‘eigen’ splitsingsreglement. Alle regels van dat MR gelden dan voor deze VvE.

Wat is een splitsingsakte en wat staat erin?

Opstellen van een splitsingsakte

Het opstellen van een splitsingsakte gebeurd door de notaris

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in een aantal appartementsrechten.
In de wet (art. 5:111 BW) staat wat deze akte van splitsing moet inhouden.

Enkele belangrijke onderdelen:

 • Een nauwkeurige omschrijving van het gebouw,
 • een omschrijving van de afzonderlijke appartementsrechten. Daarmee is voor iedereen duidelijk wat de gemeenschappelijke gedeelten en de privégedeelten zijn. Bij de splitsingsakte behoort ook een splitsingstekening, waarop dat staat aangegeven,
 • een omschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het gehele gebouw, de zogenaamde breukdelen. De oppervlakte van een appartement dient meestal als basis voor de breukdelen. Die geven de eigendomsverhouding aan tussen de verschillende appartementsrechten. En dus ook voor welk aandeel de eigenaar moet bijdragen in de kosten die voor rekening komen van de gezamenlijke eigenaars. In de akte van splitsing kan ook een andere kostenverdeling worden opgenomen. Soms is ook het aantal stemmen gebaseerd op het breukdeel,
 • het splitsingsreglement,
 • de eventuele aanvullingen of wijzigingen van het splitsingsreglement wanneer een modelreglement (MR) van toepassing is verklaard,
 • de oprichting van een Vereniging van Eigenaars, waarvan elke nieuwe appartementseigenaar automatisch lid is.

Sinds de Appartementenwet van 1951 is de splitsing via een notariële akte verplicht.  Die wet regelt ook dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster en in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tegen betaling kunt u hier een afschrift van de splitsingsakte en de splitsingstekening opvragen. U kunt natuurlijk ook bij het bestuur of bij andere appartementseigenaars in uw eigen appartementencomplex een kopie van de splitsingsakte vragen.

Wijzigen van de splitsingsakte

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is tenminste 4/5 van het totale aantal stemmen in de VvE nodig. Dat hoeft dus niet 80 % van de eigenaars te zijn: de ene eigenaar kan meer stemmen hebben dan een andere (op basis van de breukdelen). De ‘beperkt gerechtigden’ (met name de hypotheekhouders) moeten allemaal toestemming geven. Elke wijziging in de akte moet worden vastgelegd in een notariële akte. En ook de wijzigingen moeten worden ingeschreven in de openbare registers.

Splitsingstekening 

Aan de splitsingsakte wordt een splitsingstekening gehecht. Hierop staan de grenzen tussen de privégedeelten en de gemeenschappelijke gedeelten. De gemeenschappelijke gedeelten worden begrensd door een dunne lijn, de privégedeelten worden begrensd door een dikke lijn. De notaris kan u daarover meer vertellen.
De splitsingstekening wordt ook ingeschreven in de openbare registers. In de meeste gevallen is de splitsingstekening onderdeel van de akte van splitsing. Die horen dus bij elkaar (tenzij dit anders is geregeld).

Splitsingsreglement

De splitsingsakte bevat een splitsingsreglement of verwijst naar een van de model-splitsingsreglementen. De akte kan hierop ook aanvullingen en wijzigingen geven. In het splitsingsreglement staan onder meer:

 • De rechten en de verplichtingen van de appartementseigenaars,
 • de regeling voor de exploitatierekening die elk jaar wordt opgesteld,
 • het stemrecht voor het nemen van besluiten,
 • de omschrijving voor welk aandeel de eigenaars moeten bijdragen in de schulden en kosten van de VvE,
 • de regeling voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten (installaties, dak etc.),
 • een opsomming van de verzekeringen. Een aantal verzekeringen is verplicht. In het splitsingsreglement staat wie waarvoor verantwoordelijk is.
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox