Commissies & Raad van Commissarissen (RvC)

De vergadering van eigenaars, de bestuurder(s) en de voorzitter hoeven niet alles zelf te doen: ze kunnen worden bijgestaan door commissies. Voorbeelden zijn een technische commissie een commissie ‘duurzaam’, een feestcommissie (ook wel wel-en-wee-commissie) en een groencommissie. Een kascommissie is verplicht. Het voordeel van commissies is dat de VvE beschikt over een aantal betrokken mensen.

Alle commissies moeten worden benoemd door de vergadering van eigenaars. De commissies hebben een controlerende en adviserende functie. Ze kunnen dus niet zelfstandig besluiten nemen. De eindverantwoordelijkheid blijft berusten bij het bestuur en de vergadering van eigenaars.

Commissie helpt met vraagstukken

Close up detail of team working o new project in coworking space, writing ideas, looking through graphics on tablet and laptop. Teamwork, business concept

Kascommissie

Iedere VvE is verplicht om een kascommissie aan te stellen, tenzij er een Raad van Commissarissen of een controlerende accountant is aangesteld. De kascommissie wordt elk jaar door de vergadering van eigenaars benoemd. De hoofdtaak van de kascommissie is het onderzoeken van de balans en exploitatierekening (jaarrekening). Vervolgens doet ze verslag van haar bevindingen aan de vergadering.

Een kascommissie bestaat uit ten minste twee leden van de VvE. Zij mogen geen bestuurder van de VvE zijn.

Er is veel meer te vertellen over het werk van de kascommissie. Uw kennis over de kascommissie in korte tijd bijspijkeren? VvE Belang beveelt u de E-Learning ‘VvE Kascommissie’ aan.

Decharge van het bestuur

Als de vergadering van eigenaars het bestuur dechargeert, betekent dit dat het bestuur niet langer aansprakelijk is voor het gevoerde beleid. Het gaat dan met name om het financiële beleid.

  • Zo verloopt decharge:

    De kascommissie heeft het financiële beleid (jaarrekening, balans) gecontroleerd. Ze is van mening dat alle stukken kloppen en dat er niets aan te merken is op het beleid van het bestuur. Dan stelt ze de ledenvergadering voor om het bestuur (en eventueel ook de financieel beheerder) te dechargeren.

    Dat betekent dat de stukken én het gevoerde beleid worden goedgekeurd. Het bestuur (en eventueel de beheerder) is dan niet langer aansprakelijk voor het gevoerde beleid. De leden kunnen het bestuur dus later niet meer aansprakelijk stellen voor zaken die in het verleden zijn gebeurd. Dus ook niet voor kosten die deze zaken eventueel met zich meebrengen.

    Decharge kan alleen worden verleend als de ledenvergadering ermee instemt. De voorzitter van de vergadering vraagt aan de leden of zij instemmen met decharge. Alleen de vergadering van eigenaars kan het bestuur (en eventueel de beheerder) dechargeren.
    Die geldt alleen voor bekende feiten. Mogelijk wordt later ontdekt dat het bestuur zijn boekje te buiten is gegaan. De decharge geldt daar niet voor.

Raad van Commissarissen (RvC)

Als een VvE een Raad van Commissarissen (RvC) mag of moet aanstellen, staat dat in de splitsingsakte. De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken, en komt vooral voor bij grote serviceflats die beheerd worden door een VvE.
Een Raad van Commissarissen kan bestaan uit leden van de VvE, maar dat hoeft niet. Ook niet-leden kunnen worden benoemd.
Voor de benoeming en het ontslag van commissarissen gelden dezelfde regels als voor het bestuur van de VvE: de vergadering van eigenaars benoemt en ontslaat de commissarissen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox