MODULE BOUWKUNDIGE ONDERSTEUNING

Hoe bewaakt u de kwaliteit van uw onderhoud?

Een belangrijke taak van een Vereniging van Eigenaren is ervoor te zorgen dat het kostbare bezit van haar leden goed wordt onderhouden. Dit betekent niet alleen dat het onderhoud tijdig uitgevoerd moet worden, maar ook dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden goed is.
Om hierbij te ondersteunen heeft VvE belang nu expliciet voor de bij haar aangesloten VvE'en in abonnementsvorm nu de module Bouwkundige Ondersteuning beschikbaar.

Indien u een abonnement neemt op deze module:

 • krijgt u een vaste contactpersoon binnen VvE Belang voor al uw bouwkundige vragen.
 • kunt u voor ondersteuning op bouwkundig gebied telefonisch onbeperkt een beroep doen op uw contactpersoon;
 • komt uw contactpersoon 1x per jaar bij u op locatie; tijdens dit bezoek zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
  • doornemen van alle onderhoudscontracten en bijhorende logboeken;  waar nodig voorstellen doen voor aanpassing, verlenging of vervanging van deze contracten;
  • doornemen van het MJOP (indien aanwezig) en op basis van een visuele inspectie beoordelen of voor het komende jaar geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden of dat later geplande werkzaamheden versneld uitgevoerd dienen te worden;
  • geven van advies omtrent uit te voeren onderhoud  op basis van visuele inspectie indien geen MJOP aanwezig is;
  • beoordelen van de kwaliteit van in de voorgaande periode (jaar) uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit middels een visuele opname mogelijk is;
  • adviseren over de wijze waarop geplande werkzaamheden in de markt gezet kunnen worden om de kwaliteit hiervan optimaal te kunnen bewaken; eventueel hier uit voortkomende werkzaamheden als het opstellen van werkomschrijvingen en uitvoerings- en opleveringsinspecties vallen niet binnen het kader van het abonnement; 
  • ondersteuning bij/advisering over wat tijdens het bezoek verder ter tafel komt op het gebied van onderhoud;
  • beknopte schriftelijk verslaglegging van hetgeen tijdens het bezoek besproken is.
  • korting van 10% op het opstellen/actualiseren van een (groen) MJOP,
  • korting van 10% op het opstellen van een energiebesparingsadvies,
  • korting van 10% op een taxatie van de herbouwwaarde t.b.v. de opstalverzekering,
  • Jaarlijks kosteloos actualiseren van een door ons opgesteld MJOP
  • doorlichten energiecontract

De kortingen gelden uitsluitend als wij de daarvoor benodigde werkzaamheden op locatie kunnen laten samenvallen met het jaarbezoek in het kader van het abonnement.

De kosten van een abonnement op de Module Bouwkundige Ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal appartementen, te weten:
-  € 550,00 per jaar - t/m 20 appartementen
-  € 695,00 per jaar - 21 t/m 50 appartementen
-  € 835,00 per jaar - meer dan 50 appartementen
Deze bedragen zijn inclusief BTW.

Vraag hieronder direct het abonnement aan of bel met de bouwkundige helpdesk van VvE Belang, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur of voor meer informatie met het secretariaat op tel. 0162-469 120.

VRAAG NU EEN ABONNEMENT OP DE MODULE BOUWKUNDIGE ONDERSTEUNING AAN