BELANGRIJKE ZOEKWOORDEN

AVG KASCOMMISSIE GELUIDSOVERLAST
LICENTIE PRIVACY STAPPENPLAN
MJOP AVG PROOF HUISHOUDELIJK REGELEMENT
ZONNEPANELEN MODELREGLEMENT LIDMAATSCHAP
     
     

DE MEEST GESTELDE VRAGEN

 1. Welke kosten zijn voor de Vve en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?
 2. Mag ik mijn appartement verhuren?
 3. Mag de VvE mij beperkingen opleggen in het gebruik van mijn privé gedeelte?
 4. Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?
 5. Hoe functioneert een kascommissie?
 6. Kan ik een volmacht afgeven?
 7. Kan er worden vergaderd als er niet voldoende leden aanwezig zijn?
 8. Kan de achterstand in de periodieke bijdrage worden verrekend bij overdracht van het appartementsrecht?
 9. Hoe kan de splitsingsakte worden gewijzigd?
 10. Is Airbnb-verhuur toegestaan binnen een VvE?
 11. Moet de VvE zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
 12. Moet de VvE verplicht reserveren in een reservefonds?
 13. Moeten de gelden van het reservefonds op een aparte rekening staan? 
 14. Wat mag wel en wat mag niet in een huishoudelijk reglement?
 15. Kan ik mijn lidmaatschap bij de VvE opzeggen? 
 16. Welk modelreglement is van toepassing?
 17. Wat zijn de taken van de kascommissie?
 18. Zijn wij verplicht onze balkons op constructieve gebreken te laten onderzoeken?
 19. Is de warmtewet van toepassing?
 20. Zijn er inkoopvoorwaarden die wij kunnen gebruiken voor onze VvE?
 21. Kan de VvE een lening afsluiten?
 22. Mag een lid een volmacht afgeven?
 23. Kan het aantal volmachten worden beperkt in het Huishoudelijk Reglement?
 24. Wij hebben problemen met onze beheerder, wat kunnen wij hier aan doen?
 25. Is airbnb of short stay toegestaan?
 26. Is verhuur verboden?
 27. Een bewoner veroorzaakt overlast. Wat kan de VvE hier aan doen?
 28. Welk BTW-tarief geldt voor aan een VvE geleverde diensten en goederen?
 29. Wanneer is door de vergadering een besluit genomen?
 30. Moet het bestuur punten op de agenda zetten, die worden aangedragen door een eigenaar?
 31. Een lid betaalt zijn periodieke bijdrage niet, wat kunnen wij hier aan doen? 
 32. Hoe weet de VvE wie de nieuwe eigenaar is?
 33. Welke delen en zaken zijn gemeenschappelijk? 
 34. Zijn er richtlijnen voor vergoedingen voor bestuurders?
 35. Een lid van de VvE wil gaan verbouwen. Is hiervoor toestemming vereist van de vergadering? 
 36. Is een VvE verplicht zich in te schrijven in de Kamer van Koophandel?

 

1. Welke kosten zijn voor de Vve en wie zorgt voor het onderhoud van het gebouw?

In het splitsingsregelement is opgenomen wat onder meer wordt gerekend tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken. Over deze gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken wordt het beheer gevoerd door de VvE. Over alle aangelegenheden met betrekking tot gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen hierin of het verrichten van werkzaamheden hieraan, dient een besluit te worden genomen door de vergadering. De aan het onderhoud of gebruik dan wel noodzakelijke herstellingswerkzaamheden of vernieuwingen van gemeenschappelijke zaken verbonden kosten komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars overeenkomstig het aandeel (breukdeel) dat de eigenaars hebben in de gemeenschap.

Terug naar boven.

2. Mag ik mijn appartement verhuren?

Dit is afhankelijk van de inhoud van uw hypotheekakte en van uw splitsingsreglement. In uw hypotheekakte kan een bepaling zijn opgenomen dat u het appartement niet zonder toestemming van de hypotheekhouder mag verhuren.

In uw splitsingsreglement is meestal een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Hierin kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat u uw appartement mag verhuren aan wie u dat wil. De huurder moet dan meestal wel een verklaring ondertekenen inhoudende dat hij het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement van de VvE zal naleven.

De VvE mag in een huishoudelijk reglement de verhuur niet verbieden of aan bepaalde voorwaarden verbinden. Dit is echter anders indien in uw splitsingsakte de verhuur aan bepaalde voorwaarden is verbonden of als de zogenaamde 'Annex 1' van toepassing is verklaard. Deze annex 1 is een variatie op het model-splitsingsreglement. In de Annex 1 kan zijn bepaald dat bij verhuur de huurder het gebruik van het appartement alleen kan verkrijgen na voorafgaande toestemming van het bestuur of van de vergadering van eigenaars. Het bestuur of de vergadering mag de huurder dan alleen weigeren indien naar redelijkheid en billijkheid van de overige bewoners niet mag worden verlangd dat zij de huurder in hun midden opnemen. Dit soort situaties doet zich met name voor bij serviceflats, seniorenflats, etc.

Terug naar boven.

3. Mag de VvE mij beperkingen opleggen in het gebruik van mijn  privé gedeelte?

Het antwoord hierop is afhankelijk van wat hierover is geregeld in uw splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement. In alle gevallen mag u door het gebruik van uw privé gedeelte geen onredelijke hinder toebrengen aan andere eigenaars en/of gebruikers. Beperkingen met betrekking tot het privé gedeelte kunnen in het huishoudelijk reglement alleen worden opgenomen, wanneer het splitsingsreglement het splitsingsreglement daartoe de mogelijkheid biedt. Is het modelreglement 1973 van toepassing verklaard, dan is in het splitsingsreglement niet opgenomen dat in het huishoudelijk reglement regels mogen worden opgenomen met betrekking tot het gebruik van het privé gedeelte. In dat geval is het niet mogelijk regels op te stellen aangaande onder andere harde vloerbedekking of het houden van huisdieren. In alle andere modelreglementen is wel bepaald, dat bij huishoudelijk reglement het gebruik van het privé gedeelte nader kan worden geregeld.

Terug naar boven.

4. Is een reservefonds verplicht en wie mag daarover beschikken?

Het aanhouden van een reservefonds is wettelijk verplicht. Het reservefonds wordt gevormd uit de periodieke bijdrage en wordt in stand gehouden ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Welk bedrag in het reservefonds  aanwezig dient te zijn, wordt bepaald aan de hand van de (meerjarenonderhouds)begroting. Een wettelijke regeling hiervoor is er nog niet, maar zal er naar alle waarschijnlijkheid wel komen.

De gelden van het reservefonds worden gestort op een rekening staande ten name van de VvE. Over deze gelden kan slechts worden beschikt door de voorzitter van de vergadering en een eigenaar, die daartoe door de vergadering is aangewezen.

Terug naar boven.

5. Hoe functioneert een kascommissie?

De kascommissie wordt jaarlijks door de vergadering benoemd en dient te bestaan uit twee leden, niet zijnde bestuursleden. Benoeming dient jaarlijks plaats te vinden, waarbij de leden van de kascommissie direct herkiesbaar zijn, tenzij zij inmiddels een bestuursfunctie bekleden.

De kascommissie controleert de door het bestuur opgestelde balans en staat van baten en lasten en brengt verslag van haar bevindingen uit aan de vergadering. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeven  van haar onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Het advies van de kascommissie omtrent het al dan niet goedkeuren van de jaarstukken hoeft door de vergadering niet te worden gevolgd.

Terug naar boven.

6. Kan ik een volmacht afgeven?

Alle eigenaars worden uitgenodigd voor de vergadering. De eigenaars hebben het recht de vergadering bij te wonen in persoon of aan een ander een volmacht te geven om hen  ter vergadering te vertegenwoordigen. In dat geval mag de gevolmachtigde namens de eigenaar het woord voeren in de vergadering en het stemrecht uitoefenen.

Aan het aantal volmachten, dat iemand krijgt zijn geen beperkingen gesteld. Iedere eigenaar is vrij de gevolmachtigde aan te wijzen die hij/zij wenst. Gevolmachtigde kan zijn een andere eigenaar, de huurder, een familielid of een willekeurige derde. Wanneer het modelreglement 2006 van toepassing is, is het niet mogelijk een bestuurslid een volmacht te geven.

Terug naar boven.

7. Kan er worden vergaderd als er niet voldoende leden aanwezig zijn?

Om geldige besluiten te kunnen nemen dient ten minste de helft van het aantal stemmen dat in totaal kan worden uitgebracht aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Deze zogenaamde quorum-eis is in het modelreglement 2006 vervallen ten aanzien van besluiten die kunnen worden genomen met een gewone meerderheid. Voor bepaalde besluiten is een groter quorum vereist. Deze besluiten dienen dan ook genomen te worden met een grote (gekwalificeerde) meerderheid, bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde.

Wordt in de eerste vergadering het vereiste quorum niet gehaald, dan wordt een tweede vergadering uitgeschreven, welke wordt gehouden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

Terug naar boven.

8. Kan de achterstand in de periodieke bijdrage worden verrekend bij overdracht van het     appartementsrecht?

Wanneer er een achterstand is in de betaling van de periodieke bijdrage kan deze worden verrekend bij de eigendomsoverdracht. De wet en ook het splitsingsreglement bepalen, dat verkopen en koper hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de periodieke bijdrage verschuldigd over het lopende boekjaar en het daaraan voorafgaande boekjaar.

De notaris is verplicht bij de eigendomsoverdracht aan het bestuur van de VvE een opgave te vragen met betrekking tot een eventuele achterstand in de betaling van de periodieke bijdrage.  Meestal zal verrekening hiervan plaastsvinden via de notaris. tot dit laatste is de notaris echter niet verplicht.

Terug naar boven.

9. Hoe kan de splitsingsakte worden gewijzigd?

De splitsingsakte kan op twee manieren worden gewijzigd. Ten eerste kan dit door medewerking van alle eigenaars. Daarnaast is het sinds 2005, tenzij in de splitsingsakte een grotere meerderheid is voorgeschreven, ook mogelijk, dat in de vergadering een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van het totaal aantal stemmen. Wanneer een besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde is medewerking van het bestuur vereist.

In alle gevallen is toestemming van de beperkt gerechtigden (over het algemeen de hypotheekhouders) nodig voor het wijzigen van de splitsingsakte. De wijziging wordt uiteindelijk neergelegd in een notariële akte, welke wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Terug naar boven.

 

10. Is Airbnb-verhuur toegestaan binnen een VvELeidend is uw Splitsingsakte. In beginsel is commerciële/bedrijfsmatige exploitatie (als hotel en/of bed & breakfast) van een appartement met een woonbestemming niet toegestaan.  Of vakantieverhuur is toegestaan (incidentele verhuur) is per geval nader te bezien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Terug naar boven.                                                                                                                                                                          

11Moet de VvE zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel>?

De VvE is een rechtspersoon. De Handelsregisterwet bepaalt, dat rechtspersonen dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; zo ook de VvE. Naast de gegevens van de VvE worden ook de gegevens van de bestuurder(s) opgenomen. Het is namelijk ook verplicht alle bestuurders in te schrijven. Naast het inschrijven van de bestuurder(s) is het ook mogelijk een gevolmachtigde in te schrijven, bijvoorbeeld de beheerder. Voorheen was voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een jaarbijdrage verschuldigd, Sinds 1 januari 2013 is deze jaarlijkse bijdrage niet meer verschuldigd. Wordt de VvE na 1 januari 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel dan is daarvoor eenmalig een bedrag verschuldigd van € 50,00. Indien  de VvE niet bij de Kamer van Koophandel is ingeschrven pleegt zij een economisch delict. Hiervoor kan, na diverse aanmaningen de inschrijving in orde te maken, een geldboete worden opgelegd.

Terug naar boven.

12. Moet de VvE verplicht reserveren in een reservefonds

Ja, in artikel 5:126 BW staat omschreven dat de vereniging verplicht is een reservefonds is stand te houden. In het Wetsvoorstel Verbetering VvE’s wordt deze bepaling verder uitgeschreven. Dit voorstel houdt in dat een VvE jaarlijks 0.5% van de herbouwwaarde dient te gaan sparen of te gaan reserveren op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit MJOP dient een looptijd van minimaal 10 jaar te hebben en dient iedere 5 jaar te worden herzien. 

Terug naar boven.

13. Moeten de gelden van het reservefonds op een aparte rekening staan? 

Ja, meestal is dit een spaarrekening. De voorzitter van de vergadering en een van de eigenaars, die daartoe door de vergadering is aangewezen, kunnen hier, na machtiging door de vergadering, over beschikken.

Terug naar boven.

14. Wat mag wel en wat mag niet in een huishoudelijk reglement? 

Er is een belangrijk verschil tussen regels die gelden voor de gemeenschappelijke gedeelten en regels die gelden voor privé gedeelten. Regels voor privé gedeelten kunnen alleen in het huishoudelijk reglement worden opgenomen als de mogelijkheid daartoe expliciet in het splitsingsreglement is opgenomen en de regels zien op het feitelijk gebruik. Indien u wilt voorkomen dat een rechter bepaalt dat bepalingen in uw huishoudelijk reglement nietig zijn, dan kunt u het huishoudelijk reglement door ons laten screenen of een nieuw huishoudelijk reglement laten opstellen. 

Terug naar boven.

15. Kan ik mijn lidmaatschap bij de VvE opzeggen? 

Bij de eigendomsverwerving van een appartementsrecht wordt men volgens de wet automatisch lid van de VvE. Dit lidmaatschap kunt u niet opzeggen. Uw lidmaatschap eindigt van rechtswege bij verkoop van het appartementsrecht.

Terug naar boven.

16. Welk modelreglement is van toepassing?

Welk modelreglement van toepassing is kunt u terugvinden in uw splitsingsakte. Er is een viertal modelreglementen, respectievelijk uit 1973, 1983, 1992, 2006. Indien in de splitsings-akte een van genoemde modelreglementen van toepassing is verklaard, dan blijft dit reglement gelden ook wanneer er een modelreglement van een latere datum bestaat.

Terug naar boven.

17. Wat zijn de taken van de kascommissie? 

Artikel 2:48 BW schrijft voor dat het bestuur jaarlijks een balans en de staat van baten en lasten aan de Algemene Ledenvergadering moet overleggen. Is er geen raad van commissarissen en wordt geen accountantsverklaring overgelegd, dan vindt controle van de jaarstukken plaats door de kascommissie. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden, niet-zijnde bestuursleden. De kascommissie brengt verslag van haar bevindingen uit aan de vergadering, die de jaarstukken al dan niet goedkeurt. De vergadering is daarbij niet verplicht het advies van de kascommissie over te nemen. Voor uitgebreidere informatie kunt u het boek “De Kascommissiegids voor de VvE” raadplegen. Dit boek is te bestellen via onze website.

Terug naar boven.

18. Zijn wij verplicht onze balkons op constructieve gebreken te laten onderzoeken? 

Minister Blok heeft per 1 januari 2016 een onderzoek plicht ingesteld voor galerijflats en uitkragende balkons. Dit staat in een wijziging van het Bouwbesluit van 2012.
Meer informatie treft u aan op de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/22/onderzoeksplicht-voor-galerijflats

Terug naar boven.

19. Is de warmtewet van toepassing?

Voor een VvE met een gebouwgebonden installatie (bijvoorbeeld blokverwarming) is de Warmtewet niet van toepassing m.u.v. de meetplicht die voortvloeit uit Europese regelgeving (“EED”). Deze meetplicht geldt niet in de volgende situaties:
- als het technisch niet haalbaar is;
- als het financieel onredelijk belastend is;
- als het in strijd is met de splitsingsakte.
Voor meer informatie kijk op onze website:
https://www.vvebelang.nl/politieke-lobby/dossiers/warmtewet/ 
Voor de EED:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive 

Terug naar boven.

20Zijn er inkoopvoorwaarden die wij kunnen gebruiken voor onze VvE?

Ja, bij VvE Belang zijn de modelinkoopvoorwaarden voor de VvE verkrijgbaar. Deze kunt u verkrijgen via de helpdesk modelreglement van toepassing is kunt u terugvinden in uw splitsingsakte. Er is een viertal modelreglementen, respectievelijk uit 1973, 1983, 1992, 2006. Indien in de splitsings-akte een van genoemde modelreglementen van toepassing is verklaard, dan blijft dit reglement gelden ook wanneer er een modelreglement van een latere datum bestaat.

Terug naar boven.

 

21. Kan de VvE een lening afsluiten?

Met ingang van 1 Januari 2017 zal naar verluid het Wetsvoorstel Verbetering VvE’s ingaan. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een lening op naam van de VvE wordt afgesloten.

Terug naar boven.

22. Mag een lid een volmacht afgeven?

Een appartementseigenaar kan een derde machtigen om namens hem een stem uit te brengen in de vergadering. Sommige reglementen schrijven voor aan wie  volmachten kunnen worden gegeven. 

Terug naar boven.

23Kan het aantal volmachten worden beperkt in het Huishoudelijk Reglement?

Nee, het aantal volmachten kan niet worden beperkt in het Huishoudelijk Reglement.

Terug naar boven.

24Wij hebben problemen met onze beheerder, wat kunnen wij hier aan doen?

Allereerst kunt u de beheerder in gebreke stellen en verder kunt u als bestuur een klacht indien op http://www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl/. Dit is ook mogelijk voor individuele eigenaren als zij 10% van de stemmen in hun bezit hebben.

Terug naar boven.

25Is airbnb of short stay toegestaan?

Indien in de splitsingsakte de bestemming staat omschreven als woonbestemming, is commerciële exploitatie van een appartement zonder toestemming van de vergadering niet toegestaan. Vakantieverhuur is in principe onder voorwaarden toegestaan. De bewijslast dat er sprake is van commerciële exploitatie ligt bij de VvE. modelreglement van toepassing is kunt u terugvinden in uw splitsingsakte. Er is een viertal modelreglementen, respectievelijk uit 1973, 1983, 1992, 2006. Indien in de splitsings-akte een van genoemde modelreglementen van toepassing is verklaard, dan blijft dit reglement gelden ook wanneer er een modelreglement van een latere datum bestaat.

Terug naar boven.

 

26Is verhuur verboden?

Artikel 5:120 BW bepaalt dat een appartementseigenaar bevoegd is het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven/te verhuren. Eventueel kan in de splitsingsakte een bepaling worden opgenomen dat dit recht wordt beperkt. Verhuur kan niet in het geheel worden verboden.

Terug naar boven.

 

27Een bewoner veroorzaakt overlast. Wat kan de VvE hier aan doen?

Er is in dit geval een aantal opties:

 • Het door een appartementseigenaar veroorzaken van hinder of overlast kan jegens de andere eigenaren een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) opleveren. Hij die een onrechtmatige daad pleegt is verplicht jegens de ander de schade te vergoeden. Bovendien kan herstel van de toestand worden gevorderd of zodanig handelen in de toekomst worden verboden op laste van een dwangsom. Op grond van het splitsingsreglement is het niet toegestaan onredelijke hinder of schade te veroorzaken.
 • Nadat het bestuur zich heeft overtuigd van het bestaan van de overlast, spreekt het bestuur de eigenaar of gebruiker om te beginnen persoonlijk aan op zijn gedrag.
 • Heeft dit geen resultaat dan schrijft het bestuur de eigenaar of gebruiker bij aangetekend schrijven aan op zijn gedrag. Indien aan deze waarschuwing geen gevolg wordt gegeven  kan een boete worden opgelegd.
 • In het uiterste geval kan ontzegging op grond van de splitsingsakte volgen.

Terug naar boven.

28. Welk BTW-tarief geldt voor aan een VvE geleverde diensten en goederen?

Het in rekening gebrachte BTW-tarief is afhankelijk van het soort geleverde goederen of diensten. Meer informatie hierover kunt u terug vinden op de site van de belastingdienst via de volgende link: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/

Terug naar boven.

29. Wanneer is door de vergadering een besluit genomen? 

In het splitsingsreglement is geregeld hoeveel stemmen iedere eigenaar in een vergadering kan uitbrengen. Besluiten waarvoor in het reglement of krachtens de wet geen afwijkende regeling is voorgeschreven worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In het reglement kan een zogenaamde gekwalificeerde meerderheid zijn voorgeschreven.

Terug naar boven.

 

30Moet het bestuur punten op de agenda zetten, die worden aangedragen door een eigenaar?

Behoudens bijzondere omstandigheden, is het bestuur dit in principe niet verplicht. Het bestuur zal daarbij een redelijke afweging moeten maken van de belangen en er mag geen sprake zijn van onredelijke benadeling. Besluiten over later toegevoegde punten leveren niet zonder meer een vernietiging van een besluit op. De verzoekende eigenaar zal aanvullend een redelijk belang moeten stellen en bewijzen. 

Terug naar boven.

 

31. Een lid betaalt zijn periodieke bijdrage niet, wat kunnen wij hier aan doen? 

Het bestuur kan een “14 dagen brief” sturen waarin zij nakoming van de betalingsverplichting vordert. U kunt daarbij de volgende zinsnede opnemen: “Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u, voor zover nodig sommeren wij u, het door u verschuldigde bedrag ad € (bedrag) binnen 14 dagen te voldoen. Deze termijn zal aanvangen twee dagen na de dagtekening van deze brief.”  Daarna kan het bestuur deze zaak bij VvE Belang ter incasso voorleggen. Hiervoor kunt u contact opnemen met VvE Incasso Support, bereikbaar op  0162-469120.

Terug naar boven.

 

32Hoe weet de VvE wie de nieuwe eigenaar is?

Een nieuwe eigenaar moet zich melden bij het bestuur. Het bestuur kan hiervoor een formulier meesturen naar de notaris.

Terug naar boven.

 

33Welke delen en zaken zijn gemeenschappelijk?

In de splitsingsakte en de daarbij behorende splitsingstekening is bepaald welke delen en zaken gemeenschappelijk zijn. Dit dient letterlijk te worden gelezen en daarbij moet ook de tekening worden bekeken.

Terug naar boven.

 

34 Zijn er richtlijnen voor vergoedingen voor bestuurders?

Ja, de zogenoemde vrijwilligersvergoeding. Voor de actuele vergoedingen kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of kijken op www.belastingdienst.nl. Het bestuur is niet bevoegd zichzelf deze vergoeding toe te kennen, hierover dient door de vergadering een besluit te worden genomen. Een bestuurder kan wel te allen tijde zijn onkosten, zoals porto-, telefoon- en dergelijke kosten, declareren.

Terug naar boven.

 

35Een lid van de VvE wil gaan verbouwen. Is hiervoor toestemming vereist van de vergadering? 

Indien wijzigingen worden aangebracht aan gemeenschappelijke delen en zaken, is toe­stemming van de vergadering vereist. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Het is tevens verstandig om een gebruikers­overeenkomst te laten opstellen, waarin de voorwaarden van de toestemming worden opgenomen.

Terug naar boven.

36Is een VvE verplicht zich in te schrijven in de Kamer van Koophandel?

Ja, een VvE kan een boete opgelegd krijgen indien deze niet wordt ingeschreven. Ook bestuurders dienen te worden ingeschreven. Voor meer informatie: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/inschrijven-vereniging-van-eigenaars/

Terug naar boven.